ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ต่อการลุกลามของรอยผุด้านประชิดระยะแรกในฟันหลัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ต่อการลุกลามของรอยผุด้านประชิดระยะแรกในฟันหลัง
นักวิจัย : สุคนธา อิศรวิริยะกุล
คำค้น : ฟลูออไรด์ , น้ำยาบ้วนปาก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล , อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14447
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ต่อการลุกลามของรอยผุด้า นประชิดระยะแรกเริ่มในฟันหลัง เป็นการศึกษาผลทางคลินิกโดยวิธีสปลิทเม้าท์ ตัวอย่างที่ศึกษาเป็นฟันกรามน้อยและฟันกรามถาวรในเด็กอายุ 7-19 ปี ที่มีคู่ฟันผุด้านประชิดระยะแรกเริ่มจากภาพรังสีไบท์วิงในระดับเดียวกันจำนวน 31 คู่ สุ่มอย่างง่ายเลือกฟันในข้างซ้ายหรือขวาของขากรรไกรเป็นกลุ่มทดลองเพื่อทาด้วยกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ (Fuji VII) โดยแยกฟัน 2 วันก่อนทาและให้ฟันในฝั่งตรงกันข้ามเป็นกลุ่มควบคุม เด็กทุกคนใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์และทันตแพทย์เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปากให้ทุก 6 เดือน ติดตามผลการลุกลามของรอยผุโดยถ่ายภาพรังสีไบท์วิงเมื่อเริ่มต้น, 6 เดือน และ 1 ปี เปลี่ยนภาพรังสีเป็นไฟล์ภาพดิจิตัลแล้วทำการสุ่มภาพรังสีทีละคู่ให้ผู้แปลผลดูจากคอมพิวเตอร์ และ ให้คะแนนระดับความลึกของรอยผุ ทดสอบความแม่นยำในการแปลผลภาพรังสีของทันตแพทย์ผู้อ่านฟิล์ม (intraexaminer reliability) ได้ค่าดัชนีแคปปาเท่ากับ 0.82 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผลการวิจัยเมื่อสิ้นสุดการศึกษา 1 ปี พบว่าจากตัวอย่างที่เหลือจำนวน 27 คู่ มี 8 คู่ ที่รอยผุในกลุ่มทดลองหยุดลุกลามต่อในกลุ่มควบคุม แต่มี 2 คู่ที่รอยผุในกลุ่มควบคุมหยุดลุกลามแต่กลุ่มทดลองลุกลามต่อ ทั้งนี้ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของการลุกลามของรอยผุในกลุ่มทดลองลุกลามต่อ ทั้งนี้ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของการลุกลามของรอยผุในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (p=0.109) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาร้อยละของการลุกลาม พบว่ารอยผุระดับ s1 ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการลุกลามต่อร้อยละ 12.5 และ 43.8 ตามลำดับ ส่วนรอยผุระดับ s2 ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีการลุกลามต่อร้อยละ 9.1 และ 18.2 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
สุคนธา อิศรวิริยะกุล . (2549). ผลของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ต่อการลุกลามของรอยผุด้านประชิดระยะแรกในฟันหลัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุคนธา อิศรวิริยะกุล . 2549. "ผลของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ต่อการลุกลามของรอยผุด้านประชิดระยะแรกในฟันหลัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุคนธา อิศรวิริยะกุล . "ผลของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ต่อการลุกลามของรอยผุด้านประชิดระยะแรกในฟันหลัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สุคนธา อิศรวิริยะกุล . ผลของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ต่อการลุกลามของรอยผุด้านประชิดระยะแรกในฟันหลัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.