ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการนำน้ำมันหล่อเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการนำน้ำมันหล่อเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่
นักวิจัย : ณิชาบูล บุญวรโชติ
คำค้น : น้ำมันหล่อเย็น -- การนำกลับมาใช้ใหม่
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ , ชวลิต รัตนธรรมสกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14501
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

น้ำมันหล่อเย็นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในกระบวนการตัดกลึงโลหะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการผลิต ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องจักร และรักษาชิ้นงานตัดกลึงให้มีคุณภาพ โดยในกระบวนการทำงานจะมีสิ่งปนเปื้อนหลักๆ 3 ประเภทคือ น้ำมันสกปรก อนุภาคของแข็ง และจุลินทรีย์ ซึ่งจะสะสมและเพิ่มปริมาณในน้ำมันหล่อเย็นมากขึ้นตลอดเวลา สิ่งปนเปื้อนเหล่านี้จะลดประสิทธิภาพการทำงานของน้ำมันหล่อเย็น ทำให้น้ำมันหล่อเย็นขุ่น มีกลิ่นเหม็น และเกิดความไม่เสถียร จนกระทั่งต้องกำจัดทิ้งในที่สุด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหล่อเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้ว ซึ่งจะยืดอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อเย็น และลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่ โดยดำเนินการวิเคราะห์สมบัติของน้ำมันหล่อเย็นใหม่และน้ำมันหล่อเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในของการปรับปรุงคุณภาพ ศึกษาวิเคราะห์ขนาดและชนิดของสารประกอบในของแข็งแขวนลอยในน้ำมันหล่อเย็น โดยการวิเคราะห์การกระจายตัวของอนุภาค (Particle size analysis) และวิเคราะห์เอกซเรย์ดิฟแฟรคชั่น (XRD) ศึกษาวิธีการการเร่งการรวมตัว (Coalescing) ไฮโดรไซโคลน (Hydrocyclone) การหมุนเหวี่ยง และการกรอง เพื่อใช้เป็นวิธีแยกสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำมันหล่อเย็นที่ใช้งานแล้ว โดยผลจากการศึกษาวิธีการดังกล่าว พบว่า กระบวนการหมุนเหวี่ยงตามด้วยการกรองด้วยไส้กรองเซลลูโลสขนาดรูกรอง 5 ไมครอน และตามด้วยไส้กรองเซรามิกส์ ขนาดรุกรอง 0.3 ไมครอน เป็นกระบวนการเก็บกลับคืนและนำกลับมาใช้ใหม่ที่ดีที่สุดโดยสามารถลดปริมาณน้ำมันสกปรกได้ 74% ลดปริมาณของแข็งแขวนลอย 82% ลดปริมาณแบคทีเรียได้ 3 logs น้ำมันหล่อเย็นที่ผ่านกระบวนการนี้คงเหลือน้ำมันสกปรก 0.7% ของแข็งแขวนลอย 447 PPM by volume และแบคทีเรีย 10[superscript 3] CFU/ml ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการตัดเฉือนโลหะได้.

บรรณานุกรม :
ณิชาบูล บุญวรโชติ . (2549). การศึกษาการนำน้ำมันหล่อเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณิชาบูล บุญวรโชติ . 2549. "การศึกษาการนำน้ำมันหล่อเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณิชาบูล บุญวรโชติ . "การศึกษาการนำน้ำมันหล่อเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ณิชาบูล บุญวรโชติ . การศึกษาการนำน้ำมันหล่อเย็นที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.