ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างอัตลักษณ์เกย์ในงานเขียนแนวอัตชีวประวัติเกย์ร่วมสมัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างอัตลักษณ์เกย์ในงานเขียนแนวอัตชีวประวัติเกย์ร่วมสมัย
นักวิจัย : ศรัณย์ มหาสุภาพ
คำค้น : เกย์ , อัตลักษณ์ , อัตชีวประวัติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชุติมา ประกาศวุฒิสาร , สุรเดช โชติอุดมพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14277
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์การประกอบสร้างอัตลักษณ์เกย์ในงานเขียนแนวอัตชีวประวัติเกย์ร่วมสมัยและศึกษาข้อจำกัดของกระบวนการเปิดเผยตัวตนในเรื่องเล่าที่มักจะยึดติดกับจารีตของสังคมโลกที่หนึ่งและละเลยมิติของเกย์ในโลกที่สาม นอกจากนี้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อสำรวจและศึกษาการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมและการเมืองของเกย์ในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ได้ศึกษาผ่านอัตชีวประวัติเกย์คัดสรรจากหลากหลายพื้นที่และวัฒนธรรม 3 เรื่อง ได้แก่ Becoming a man, Before night falls และ Batterfly boy จากการศึกษาพบว่า เรื่องเล่ามีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์เกย์ ตามแนวคิดการเปิดเผยตัวตนผ่านพื้นที่ของภาษา (Performativity) เรื่องเล่าเป็นปัจจัยในการประกอบสร้างตัวตนอันหลากหลายเกย์ อัตลักษณ์เกย์มีลักษณะที่ซับซ้อนและสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ อัตลักษณ์ทางเพศ ชาติพันธุ์ และชนชั้น ทั้งนี้ความหลากหลายของอัตลักษณ์เกย์ขึ้นอยู่กับความแตกต่างทางพื้นที่และวัฒนธรรมของเกย์แต่ละคน การเล่าเรื่องพัฒนาการในช่วงชีวิตเกย์เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ และการเปิดเผยตัวตนในฐานะเกย์ต่อสังคมรวมถึงชีวิตหลังจากเปิดเผยตัวตน จากการศึกษาทำให้มองเห็นถึงอคติที่แฝงอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมและการกำหนดความหมายของความเป็นเกย์ในเชิงลบให้สังคมได้รับรู้ นอกจากนี้ยังได้พบวิธีการวิพากษ์และท้าทายกรอบแนวคิดของสังคมนักเขียนเกย์เพื่อความอยู่รอดในสังคม การศึกษาอัตชีวประวัติเกย์ทั้ง 3 เรื่อง จึงแสดงให้เห็นบทบาทของเรื่องเล่าในการประกอบสร้างอัตลักษณ์เกย์ที่ซับซ้อนและหลากหลาย แตกต่างกันไปตามพื้นที่และวัฒนธรรม

บรรณานุกรม :
ศรัณย์ มหาสุภาพ . (2551). การสร้างอัตลักษณ์เกย์ในงานเขียนแนวอัตชีวประวัติเกย์ร่วมสมัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรัณย์ มหาสุภาพ . 2551. "การสร้างอัตลักษณ์เกย์ในงานเขียนแนวอัตชีวประวัติเกย์ร่วมสมัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรัณย์ มหาสุภาพ . "การสร้างอัตลักษณ์เกย์ในงานเขียนแนวอัตชีวประวัติเกย์ร่วมสมัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ศรัณย์ มหาสุภาพ . การสร้างอัตลักษณ์เกย์ในงานเขียนแนวอัตชีวประวัติเกย์ร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.