ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาข้าว

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาข้าว
นักวิจัย : นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) , ยงยุทธ โอสถสภา , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , กุมุท สังขศิลา , ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ , วิภาวรรณ ท้ายเมือง , สุวรรณี ศรีทองอินทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0831073000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) , ยงยุทธ โอสถสภา , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , กุมุท สังขศิลา , ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ , วิภาวรรณ ท้ายเมือง , สุวรรณี ศรีทองอินทร์ . (2551). การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) , ยงยุทธ โอสถสภา , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , กุมุท สังขศิลา , ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ , วิภาวรรณ ท้ายเมือง , สุวรรณี ศรีทองอินทร์ . 2551. "การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) , ยงยุทธ โอสถสภา , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , กุมุท สังขศิลา , ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ , วิภาวรรณ ท้ายเมือง , สุวรรณี ศรีทองอินทร์ . "การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม) , ยงยุทธ โอสถสภา , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ , พงษ์สันติ์ สีจันทร์ , กุมุท สังขศิลา , ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ , วิภาวรรณ ท้ายเมือง , สุวรรณี ศรีทองอินทร์ . การศึกษาสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่กับนาข้าว. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.