ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม
นักวิจัย : เกษม จันทร์แก้ว , กิตติชัย ดวงมาลย์ , อรอนงค์ ผิวนิล , อลงกรณ์ อินทรักษา , ชูสิน ธีรสวัสดิ์ , อนุชา เพียรชนะ , จิโรจน์ พีระเกียรติขจร , กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม , สตรีไทย พุ่มไม้
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0530023000&BudgetYear=2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกษม จันทร์แก้ว , กิตติชัย ดวงมาลย์ , อรอนงค์ ผิวนิล , อลงกรณ์ อินทรักษา , ชูสิน ธีรสวัสดิ์ , อนุชา เพียรชนะ , จิโรจน์ พีระเกียรติขจร , กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม , สตรีไทย พุ่มไม้ . (2548). การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เกษม จันทร์แก้ว , กิตติชัย ดวงมาลย์ , อรอนงค์ ผิวนิล , อลงกรณ์ อินทรักษา , ชูสิน ธีรสวัสดิ์ , อนุชา เพียรชนะ , จิโรจน์ พีระเกียรติขจร , กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม , สตรีไทย พุ่มไม้ . 2548. "การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เกษม จันทร์แก้ว , กิตติชัย ดวงมาลย์ , อรอนงค์ ผิวนิล , อลงกรณ์ อินทรักษา , ชูสิน ธีรสวัสดิ์ , อนุชา เพียรชนะ , จิโรจน์ พีระเกียรติขจร , กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม , สตรีไทย พุ่มไม้ . "การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. Print.
เกษม จันทร์แก้ว , กิตติชัย ดวงมาลย์ , อรอนงค์ ผิวนิล , อลงกรณ์ อินทรักษา , ชูสิน ธีรสวัสดิ์ , อนุชา เพียรชนะ , จิโรจน์ พีระเกียรติขจร , กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม , สตรีไทย พุ่มไม้ . การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2548.