ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
นักวิจัย : นวลปรางค์ ไชยตะขบ , ดร.กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พานิช , รัตนา ผดุงรักษ์วิทยา , วัลลภ อารีรบ , สุภัทรา ถึกสถิตย์ , จุฑามณี แสงสว่าง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0931401000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นวลปรางค์ ไชยตะขบ , ดร.กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พานิช , รัตนา ผดุงรักษ์วิทยา , วัลลภ อารีรบ , สุภัทรา ถึกสถิตย์ , จุฑามณี แสงสว่าง . (2554). การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นวลปรางค์ ไชยตะขบ , ดร.กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พานิช , รัตนา ผดุงรักษ์วิทยา , วัลลภ อารีรบ , สุภัทรา ถึกสถิตย์ , จุฑามณี แสงสว่าง . 2554. "การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นวลปรางค์ ไชยตะขบ , ดร.กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พานิช , รัตนา ผดุงรักษ์วิทยา , วัลลภ อารีรบ , สุภัทรา ถึกสถิตย์ , จุฑามณี แสงสว่าง . "การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
นวลปรางค์ ไชยตะขบ , ดร.กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พานิช , รัตนา ผดุงรักษ์วิทยา , วัลลภ อารีรบ , สุภัทรา ถึกสถิตย์ , จุฑามณี แสงสว่าง . การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.