ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มเนื้อหาวิชาเพศศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มเนื้อหาวิชาเพศศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วิริยา สำราญ
คำค้น : เพศศึกษา , เพศ , วัยรุ่น , นักเรียนมัธยมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เขมิกา ยามะรัต , ประเทือง หงสรานากร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/14276
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มเนื้อหาวิชาเพศศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้วิธีศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ข้อมูลเชิงปริมาณเป็นการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน โดยแบบสอบถามชนิดให้เขียนตอบเอง การศึกษาโดยใช้วิธีการสนทนากลุ่ม จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ นักเรียนโรงเรียนชาย 9 คน นักเรียนโรงเรียนหญิง 8 คน และนักเรียนโรงเรียนสหศึกษา 8 คน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อกลุ่มเนื้อหาวิชาเพศศึกษา ผลวิจัยพบว่า เนื้อหาวิชา ครูผู้สอน กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน ในกลุ่มเนื้อหาวิชาเพศศึกษา ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนในปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้จริง อย่างไรก็ตาม นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นว่าควรมีการเพิ่มสื่อการเรียนการสอน เช่น สื่อวัสดุ สื่ออุปกรณ์ สื่อบุคคล ในการเรียนการสอนเพศศึกษา

บรรณานุกรม :
วิริยา สำราญ . (2551). ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มเนื้อหาวิชาเพศศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิริยา สำราญ . 2551. "ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มเนื้อหาวิชาเพศศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิริยา สำราญ . "ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มเนื้อหาวิชาเพศศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
วิริยา สำราญ . ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มเนื้อหาวิชาเพศศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล เขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.