ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งในหัวมันสำปะหลังเปรียบเทียบพันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยว

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งในหัวมันสำปะหลังเปรียบเทียบพันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยว
นักวิจัย : วิไล สันติโสภาศรี , กล้าณรงค์ ศรีรอต , กล้าณรงค์ ศรีรอต , เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ , วิจารณ์ วิชชุกิจ , กาญจนา กู้โรจนวงศ์
คำค้น : Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , BT-B-07-2F-B9-C-04 , Harvesting time , Physiochemistry , Starch , การเก็บเกี่ยว , ชีวเคมี , มันสำปะหลัง , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , อายุการเก็บเกี่ยว , เคมีฟิสิกส์ , แป้ง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24481
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบชีวเคมีและสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ของแป้งจากมันสำปะหลังโดยเปรียบเทียบอายุการเก็บเกี่ยวและมัน สำปะหลัง 6 สายพันธุ์ที่นิยมปลูกในประเทศ ทำการทดลองในสภาพพื้นที่เพาะปลูกเดียวกันที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ทำการเพาะปลูกมัน 2 รุ่นในต้นฤดูฝน (พฤษภาคม) และต้นฤดูแล้ง (ตุลาคม) 2539 เก็บเกี่ยวหัวมันที่มีอายุ 6,8,10 และ 12 เดือน มาวิเคราะห์สารชีวเคมีและสมบัติเคมีฟิสิกส์ของแป้ง วางแผนการทดลองแบบสปริท-สปริทพลอท ให้ฤดูกาลเป็นปัจจัยหลัก สายพันธุ์และอายุการเก็บเกี่ยวเป็นปัจจัยรองและปัจจัยย่อย ผลการวิจัยพบว่าในการเพาะปลูกในฤดูกาลปกติ (ฤดูฝน) จะให้ผลผลิตและคุณภาพแป้งสูง สายพันธุ์ระยอง 90 (R90) และเกษตรศาสตร์ 50 (KU50) ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงสุดเฉลี่ยที่ 28.4-26.7 สายพันธุ์อื่นได้แก่ระยอง 1 (R1) , ระยอง 5 (R5) , ระยอง 60 (R60) และ CMR 33-57-81 ให้แป้งเฉลี่ย 22.6-24.6 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ CMR 33-57-81 ให้ผลผลิตหัวสดต่อไร่สูงสุด ปริมาณน้ำฝนที่ได้รับในช่วงการเจริญเติบโตและอายุของการเก็บเกี่ยวจะมีอิทธิพลต่อผลผลิตปริมาณสารชีวเคมีและคุณภาพของแป้ง โดยหัวมันที่มีอายุ 6 เดือนที่ปลูกในฤดูฝนที่ได้รับน้ำฝนเพียงพอในช่วงแรกของการเจริญเติบโต จะสร้างแป้งและหัวมันได้สูงถึง 23.8 เปอร์เซ็นต์ และ 4.8 ตันต่อไร่ และมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงสุดที่อายุ 8 เดือน ปริมาณไซยาไนด์ในเนื้อมันจะสูงในช่วงแล้งฝนและจะต่ำในช่วงที่มีฝนเพียง 9-16 ไมโครกรัม ปริมาณเยื่อใยจะเป็นสัดส่วนสูงในช่วงแรก 6 เดือน เช่นเดียวกันกับหัวมันที่แก่ครบปีในปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณลิปิด โปรตีนและสารฟีนอลลิกมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญระหว่างสายพันธุ์และอายุการเก็บเกี่ยวในปริมาณเฉลี่ย 0.2, 2.1 และ 0.12 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ มันสำปะหลังที่ปลูกในฤดูแล้งจะมีการผลิตหัวมันและแป้งต่ำมากในช่วงแล้งฝน 6 เดือนและระยะ 6 เดือนหลังมีฝนตก จะทำให้มีการเจริญผลิตแป้งและหัวมันสดได้สูงขึ้นเฉลี่ย 17 เปอร์เซ็นต์ และ 4.5 ตันต่อไร่ คุณภาพของแป้งที่ได้จากมันที่ปลูกในฤดูแล้งจะต่ำกว่า โดยแป้งมีการพองตัว การละลายความหนืดต่ำ (น้อยกว่า 370 RVU) อันเนื่องมาจากขนาดของเม็ดแป้งที่เล็กและอัดกันแน่น ขนาดของเม็ดแป้งที่ปลูกในฤดูแล้งจะมีขนาดเล็กทำให้จัดชั้นได้แน่นจึงมีการพองตัวยากส่งผลให้มีความหนืดลดลง จึงไม่ควรมีการเก็บเกี่ยวหลังฝนตก

บรรณานุกรม :
วิไล สันติโสภาศรี , กล้าณรงค์ ศรีรอต , กล้าณรงค์ ศรีรอต , เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ , วิจารณ์ วิชชุกิจ , กาญจนา กู้โรจนวงศ์ . (2541). การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งในหัวมันสำปะหลังเปรียบเทียบพันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยว.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิไล สันติโสภาศรี , กล้าณรงค์ ศรีรอต , กล้าณรงค์ ศรีรอต , เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ , วิจารณ์ วิชชุกิจ , กาญจนา กู้โรจนวงศ์ . 2541. "การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งในหัวมันสำปะหลังเปรียบเทียบพันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยว".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิไล สันติโสภาศรี , กล้าณรงค์ ศรีรอต , กล้าณรงค์ ศรีรอต , เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ , วิจารณ์ วิชชุกิจ , กาญจนา กู้โรจนวงศ์ . "การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งในหัวมันสำปะหลังเปรียบเทียบพันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยว."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2541. Print.
วิไล สันติโสภาศรี , กล้าณรงค์ ศรีรอต , กล้าณรงค์ ศรีรอต , เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ , วิจารณ์ วิชชุกิจ , กาญจนา กู้โรจนวงศ์ . การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งในหัวมันสำปะหลังเปรียบเทียบพันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยว. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2541.