ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบอีเลิร์นนิงอัจฉริยะ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบอีเลิร์นนิงอัจฉริยะ
นักวิจัย : มารุต บูรณรัช , พรชัย ธรรมรัตนนนท์ , บัณฑิตา ประวาลพฤกษ์ , อรวินท์ เมฆพิรุณ , เทพชัย ทรัพย์นิธิ , เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ , พนิตา พงษ์ไพบูลย์ , เยาวลักษณ์ คนคล่อง , Marut Buranarach , Pornchai Tummarattananont , Buntita Pravalpruk , Orrawin Mekpiroon
คำค้น : e-Learning , Information and knowledge representation (incl. E-learning) , Information system , Information, computing and communication sciences , P0040055 , SCORM , Web-based learning , การเรียนการสอนผ่านเว็บ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อีเลิร์นนิ่ง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/22276
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทความนี้นำาเสนอแนวทางและการเตรียมพร้อมสำาหรับยุคหน้าของระบบ E-learning ที่เน้นการรวมคุณสมบัติต่างๆที่สำาคัญเข้าด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วย การนำเสนอข้อมูลเในหลายภาษา การนำาเสนอข้อมูลรูปภาพ เสียง สื่อมัลติมีเดียในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับข้อจำากัดของสื่อกลางในแต่ละประเภทเช่น โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์และเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ความท้าทายที่สำาคัญอยู่ที่การออกแบบระบบจัดการข้อมูล (CMS) ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำาเสนอข้อมูลและควบคุมความต่อเนื่องของเนื้อหาสำาหรับผู้เรียนได้แม้ว่าผู้เรียนจะมีการเปลี่ยนสื่อกลางที่ใช้ในการเข้าถงึ ข้อมูลก็ตาม นอกจากนี้ระบบจะต้องเออื้ อำานวยให้ผู้สอนสามารถสบื ค้นแหล่งข้อมูลE -learning ที่มีอยู่เป็นจำานวนมากอย่างกระจัดกระจายให้ได้มีประสทิ ธิภาพ โดยสถาปัตยกรรมระบบจะอิงกับข้อมูลที่สร้างอยู่ในรูปแบบของมาตรฐาน S CORM (Sharable Content Object Reference Model) เป็นที่คาดหมายว่าการนำาเทคโนโลยีระบบชี้เฉพาะเพื่อใช้ในการระบุสถานะของผู้เรียนและสื่อที่ใช้ในการเรียน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และความร่วมมือในระดับนานาชาติจะเป็นส่วนผลักดันสำาคัญที่จะช่วยให้แนวคิดนี้เป็นความจริงขึ้นมาได้

This paper describes system and environment for next-generation E-learning development. It focuses on a design of E-learning system to realize the ubiquitous, multilingual, content adaptive and intelligent (resource discovery) usages. One of the major challenges is the design of content management system (CMS) that allows content reformatting and retransmission across different access devices. Furthermore, the designed CMS will provide an efficient search of the E-learning resources available in distributed fashion. The designed architecture conforms with the SCORM (Sharable Content Object Reference Model) standard. It is anticipated that the information identification technology under high speed internet environment and international cooperation will accelerate the realization of the next generation E-learning featuring ubiquitousness, multi-linguality, mobility, and resource sharing over the distributed databases.

บรรณานุกรม :