ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (I3T)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (I3T)
นักวิจัย : สมนึก คีรีโต
คำค้น : นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/20146
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

"""จากกรอบนโยบายเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2544-2553 หรือไอที 2010 ที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ เมื่อ 3 ตุลาคม 2544 ได้กำหนดแนวทาง 3 แนวทาง คือ 1) การส่งเสริม การออกแบบและการสร้างนวัตกรรม 2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ และ3) การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสารสนเทศและอุตสาหกรรม อันจะนำประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-Based Economy) และจากภาพรวม การใช้ไอทีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเกิดภาคเศรษฐกิจใหม่ คุณค่าที่ประสงค์ในด้านของนวัตกรรม คือ การสร้างเครือข่ายงานวิจัย ดำเนินการวิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จึงได้เสนอโครงการที่จะจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเรียกว่า “สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ” (Institute for Innovative Information Technology : I3T) ต่อศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิสก์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) โดยในเบื้องต้นนำเสนอเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี โครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ส่วนหลักคือ 1) การสะสม และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อผลิตฐานความรู้ 2) การกระจายและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ 3) การสร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 4) การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ 5) การพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส โดยมุ่งหวังว่าทั้ง 5 ส่วนนี้จะส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย โครงการในเบื้องต้น ในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก จะเน้นการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรกับองค์กร การพัฒนา การสะสมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานเทคโนโลยีทางด้านเว็บเซอร์วิส และ ebXML การกระจายองค์ความรู้ด้านมาตรฐานเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ แนวทางการพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติการร่วม ที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างระบบสารสนเทศหลายระบบ (Cross-Platform Interoperability) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการพาณิชย์ (การดำเนินธุรกิจโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : e-Commerce/e-Business) เช่น Enterprise Information Portals ระบบการจัดซื้อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Procurement) และระบบ ebXML Business Registry เป็นต้น แนวทางของการดำเนินการจะเน้นที่การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้มาตรฐานเปิดในการปฏิบัติการร่วม (Interoperability) และมาตรฐานที่ขับเคลื่อนการทำธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ebXML และการเสริมสร้างชุมชนการพัฒนาซอฟต์แวร์องค์ประกอบแบบเปิดเผยรหัส (ebXML-based B2B e-Commerce Open Source Software Components) เพื่อจะช่วยผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานดังกล่าว

Leading-edge information technology has become critical to national well-being and prosperity due to its enormous and profound socioeconomic benefits. In fact, it is the key factor that helps ensuring the underpinnings of future economic expansion. As such, IT 2010; with the emphasis on an explosive innovation in information technology, human capacity building, and a prominent investment in infrastructure, was initiated by the National IT Committee to address a national policy framework and strategies required to transform Thailand into a knowledge-based economy within the year 2010 whereby effective use of information technology can be made so as to enhance productive efficiency, improve the quality of service delivery, raise the quality of life, and lessen the digital divide._x000D_ _x000D_ Building on the high priority the government places on information technology, Kasetsart University by Department of Computer Engineering, Faculty of engineering therefore proposes to establish the Institute for Innovative Information Technology aimed at elevating Thailand’s Software industrial strength and its potential to take maximum advantage of new opportunities in the information economy. The institute initially provides 3-year research and development programs with the greatest endeavor to_x000D_ 1) Acquire & Develop e-Commerce Technical Standards_x000D_ 2) Diffuse & Collaborate e-Commerce Technical Standards_x000D_ 3) Provide Online Learning Objects_x000D_ 4) Develop MSE Curriculum: continuing education for software engineers_x000D_ 5) Organize & Develop e-Commerce Open Source SW Component_x000D_ In particular, the focus is placed on the development of innovative and interoperative open source applications that assist both business and government in delivering online services. Standard-based technologies such as Web Services and ebXML in combination with process engineering and measurement-based continuous improvement methodology will consistently be brought into play.""_x000D_"

บรรณานุกรม :
สมนึก คีรีโต . (2545). โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (I3T).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สมนึก คีรีโต . 2545. "โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (I3T)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สมนึก คีรีโต . "โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (I3T)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2545. Print.
สมนึก คีรีโต . โครงการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (I3T). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2545.