ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าบริเวณอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2549

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าบริเวณอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2549
นักวิจัย : อภิศักดิ์ จักรบุตร
คำค้น : ตะกอนลำน้ำ -- ไทย -- อุตรดิตถ์ , ตะกอน (ธรณีวิทยา) , ภัยพิบัติ , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบัติ อยู่เมือง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13790
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่า บริเวณอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ. 2549 กระทำโดยใช้ข้อมูลที่จัดทำและแปลความหมายด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล และข้อมูลจากการสำรวจภาคสนาม ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยแม่พูล การวิเคราะห์เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่า ได้ใช้ข้อมูลร่องรอยการเกิดตะกอนถล่มและน้ำปนตะกอนท่วมและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มาทำการวิเคราะห์ด้วยวิธีของความน่าจะเป็นแบบตัวแปรเดี่ยว และการคำนวณค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพิบัติภัย จากตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่า ผลการวิเคราะห์สามารถจัดทำเป็นแผนที่แสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดพิบัติภัยตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าขึ้นในพื้นที่ ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าในครั้งนี้ นอกเหนือไปจากปัจจัยด้านปริมาณน้ำฝนซึ่งตกหนักเพียงอย่างเดียว ได้แก่ ปัจจัยระยะห่างจากทางน้ำที่น้อยกว่า 50 เมตร ปัจจัยความลาดชันที่มากกว่า 30° ปัจจัยการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบพื้นที่แหล่งน้ำ และพื้นที่ชุมชน ผลการศึกษาสามารถจัดทำสามารถจัดแบ่งระดับพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าเป็น 5 ระดับคือ ระดับสูงมาก ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่ำ และระดับต่ำมาก มีพื้นที่ 0.02, 3.12, 138.15, 6.52 และ 2.63 ตารางกิโลเมตร ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
อภิศักดิ์ จักรบุตร . (2551). การหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าบริเวณอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2549.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิศักดิ์ จักรบุตร . 2551. "การหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าบริเวณอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2549".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิศักดิ์ จักรบุตร . "การหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าบริเวณอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2549."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
อภิศักดิ์ จักรบุตร . การหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดตะกอนไหลถล่มและน้ำปนตะกอนบ่าบริเวณอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2549. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.