ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุมการสั่นไหวของกล้องวิดีโอ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุมการสั่นไหวของกล้องวิดีโอ
นักวิจัย : สมหญิง ไทยนิมิต , Vichao Saenghiranwathana , Sanparith Marukatat , Tsuyoshi Isshiki
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230237000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมหญิง ไทยนิมิต , Vichao Saenghiranwathana , Sanparith Marukatat , Tsuyoshi Isshiki . (2555). การลดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุมการสั่นไหวของกล้องวิดีโอ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมหญิง ไทยนิมิต , Vichao Saenghiranwathana , Sanparith Marukatat , Tsuyoshi Isshiki . 2555. "การลดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุมการสั่นไหวของกล้องวิดีโอ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมหญิง ไทยนิมิต , Vichao Saenghiranwathana , Sanparith Marukatat , Tsuyoshi Isshiki . "การลดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุมการสั่นไหวของกล้องวิดีโอ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
สมหญิง ไทยนิมิต , Vichao Saenghiranwathana , Sanparith Marukatat , Tsuyoshi Isshiki . การลดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุมการสั่นไหวของกล้องวิดีโอ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.