ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่หอพักและพักอาศัยอยู่กับครอบครัว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่หอพักและพักอาศัยอยู่กับครอบครัว
นักวิจัย : อภิวรรต มลาสานต์
คำค้น : นักศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ , วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุษณีย์ พึ่งปาน , สุจิตรา สุคนธทรัพย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13590
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาที่อยู่หอพักและพักอาศัยอยู่กับครอบครัว โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง ประชากรเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในสังกัดรัฐบาล 4 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่พักอาศัยกับครอบครัว 281 คน และผู้ที่อยู่หอพัก 337 คน ตัวอย่างทั้งสิ้น 618 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติไคสแควร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมที่นำไปสู่พฤติกรรมทางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาที่อยู่หอพักและนักศึกษาที่อยู่กับครอบครัว พบว่า นักศึกษาที่อยู่หอพักมีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ และพฤติกรรมการใช้สารเสพติด แตกต่างจากนักศึกษาที่พักอาศัยกับครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และการเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ไม่พบว่านักศึกษาที่อยู่หอพักมีพฤติกรรมทางเพศในด้านใดๆ ที่แตกต่างจากนักศึกษาที่อยู่กับครอบครัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนการเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า นักศึกษาที่อยู่หอพักและนักศึกษาที่อยู่กับครอบครัวมีพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิง/ชายขายบริการ เพื่อนหรือบุคคลที่พบกันครั้งแรกในสถานเริงรมย์ และคู่รัก/แฟนไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
อภิวรรต มลาสานต์ . (2549). การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่หอพักและพักอาศัยอยู่กับครอบครัว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิวรรต มลาสานต์ . 2549. "การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่หอพักและพักอาศัยอยู่กับครอบครัว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภิวรรต มลาสานต์ . "การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่หอพักและพักอาศัยอยู่กับครอบครัว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
อภิวรรต มลาสานต์ . การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ นักศึกษามหาวิทยาลัยที่อยู่หอพักและพักอาศัยอยู่กับครอบครัว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.