ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เศรษฐศาสตร์การเมืองกับการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เศรษฐศาสตร์การเมืองกับการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
นักวิจัย : ธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์
คำค้น : การกำจัดขยะ -- ไทย -- นนทบุรี , การกำจัดขยะ -- การว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานแทน , นโยบายสาธารณะ , เศรษฐศาสตร์การเมือง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พุทธกาล รัชธร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13506
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อิทธิพลการเมืองของผู้นำระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศในการวางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งศึกษารูปแบบที่เหมาะสม ความคงอยู่และความเป็นไปได้ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลนครนนทบุรีมีการบริหารการจัดการขยะโดยเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการเอง แล้วนำไปขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าร้านหนึ่ง ที่มีการทำสัญญาด้วยวาจากับทางเทศบาล ซึ่งมีความสัมพันธ์ในลักษณะของระบบอุปถัมภ์ โดยมีส่วนเอื้อประโยชน์ให้กับพนักงานของเทศบาลที่ได้รับประกันคุณภาพชีวิต ซึ่งบริการด้านประกันคุณภาพชีวิตเป็นส่วนที่รัฐไม่ได้จัดสวัสดิการไว้ให้ ต้องเสนอเป็นเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกับการที่พนักงานเก็บขยะนำขยะที่เป็นของเสียไปจำหน่ายให้เพียงเจ้าเดียว การที่ร้านค้ารับซื้อของเก่าทำประกันชีวิตให้พนักงานเก็บขยะ กวาดขยะเทศบาลนั้นเป็นการประหยัดรายจ่ายด้านสวัสดิการของพนักงานเทศบาล ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนต่อภาครัฐและภาคธุรกิจในการบริหารจัดการขยะ พบว่า มีลักษณะของระบบอุปถัมภ์ และมีแนวโน้มที่จะอยู่ในลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ในขณะที่รัฐมีหน้าที่กำกับดูแลและกำหนดกติกาการแข่งขัน แต่กลุ่มภาคธุรกิจดังกล่าวก็มีความสัมพันธ์กับรัฐในด้านของการสนับสนุนหรือช่วยเหลือ ในเรื่องสวัสดิการต่อลูกจ้างของภาครัฐ ซึ่งในหลักการรัฐต้องมีหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลควบคุมกติกา ในการดำเนินไปในลักษณะของการแข่งขันอย่างเป็นเสรีและเป็นธรรม

บรรณานุกรม :
ธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ . (2550). เศรษฐศาสตร์การเมืองกับการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ . 2550. "เศรษฐศาสตร์การเมืองกับการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ . "เศรษฐศาสตร์การเมืองกับการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ . เศรษฐศาสตร์การเมืองกับการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.