ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของนโยบายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของนโยบายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
นักวิจัย : ดนัยเทพ ศรีธัญรัตน์
คำค้น : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ , วิสาหกิจชุมชน , ธุรกิจชุมชน , การพัฒนาชนบท , ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พุทธกาล รัชธร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13403
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยกำหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อศึกษาและวิเคราะห์สังเคราะห์ ผลการดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และศึกษาความสอดคล้องสัมพันธ์ของแนวทางการดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าและหลักประกันสังคม กับแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลจากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาชุมชน วัฒนธรรมชุมชน หมู่บ้านไทย วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชน ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์ผู้นำโครงการ ที่ประสบความสำเร็จที่เข้าร่วมในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยพบว่า ผลของการดำเนินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประสบความสำเร็จในแง่ของการเพิ่มรายได้ และการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง แต่ก็มีผลกระทบทางด้านอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากการที่รัฐบาลดำเนินโครงการอย่างข้ามขั้นตอน ในส่วนของการดำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาประเทศตามแนววิสาหกิจชุมชน พบว่า มีการเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเวลานาน และน่าจะเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาประเทศไทย ในส่วนของความสัมพันธ์กันระหว่างโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กับแนวทางวิสาหกิจชุมชนนั้น พบว่า ผู้ที่ประสบความสำเร็จในโครงการมีพื้นฐานการพัฒนาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

บรรณานุกรม :
ดนัยเทพ ศรีธัญรัตน์ . (2549). การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของนโยบายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดนัยเทพ ศรีธัญรัตน์ . 2549. "การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของนโยบายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดนัยเทพ ศรีธัญรัตน์ . "การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของนโยบายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ดนัยเทพ ศรีธัญรัตน์ . การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของนโยบายโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.