ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

A corpus-based study of commonly used Chinese idioms and their pedagogical design : a case study of Thai university students

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : A corpus-based study of commonly used Chinese idioms and their pedagogical design : a case study of Thai university students
นักวิจัย : Theerawat Theerapojjanee
คำค้น : Thailand -- Students , Instructional systems -- Design , Chinese language -- Idioms , Chinese language -- Usage
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : Suree Choonharuangdej , Chulalongkorn University. Faculty of Arts
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13898
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Thesis (M.A.)--Chulalongkorn University, 2006

ชาวจีนโดยทั่วไปจะนิยมใช้สำนวนจีนในงานเขียนต่างๆ เนื่องจากความสามารถในการใช้สำนวนจีนถือเป็น ลักษณะหนึ่งที่แสดงออกถึงความสามารถทางภาษาจีนและการเขียนบทความแต่จากการสังเกตพบว่า นักศึกษาไทยเอกวิชาภาษาจีนซึ่งไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทมักจะไม่นิยมใช้ สำนวนจีนในงานเขียนภาษาจีนของตน อันเป็นเหตุให้งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหา ดังกล่าว รวมถึงแนวทางแก้ไข โดยจะศึกษาสำนวนจีนที่มีความถี่การใช้สูงสุด 100 สำนวนแรก จากคลัง ข้อมูลภาษาที่สร้างขึ้นจากข้อมูลข่าว 5 ประเภทซึ่งรวบรวมไว้ในช่วงวันที่ 1-31 มีนาคม 2549 จากเว็บไซต์ สำนักข่าวซินหัว และเหลียนเหอซินเหวินหว่างเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการเปรียบเทียบกับสำนวนจีน ที่ใช้ศึกษาในรายวิชาบังคับภาษาจีนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็น กลุ่มตัวอย่างศึกษาของงานวิจัย นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาหน้าที่ทางไวยกรณ์และ ความหมายเชิง อรรถศาสตร์ของทั้ง 100 สำนวน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการออกแบบการสอนในส่วนท้ายของ วิทยานิพนธ์ รวมทั้งได้ออกแบบสอบถามเพื่อสำรวจปัจจัยความน่าจะเป็นต่างๆ ที่อาจเป็นสาเหตุของ ปัญหาข้างต้น ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า สำนวนที่ใช้สอนส่วนใหญ่ไม่ใช่สำนวนที่มีความถี่การใช้สูงและ จากการทดสอบความเป็นอิสระระหว่างการใช้สำนวนจีนกับระดับความรู้ภาษาจีนของนักศึกษารที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05 พบว่าการที่ศึกษาไม่นิยมใช้ภาษาจีนไม่เกี่ยวกับระดับความรู้ภาษาจีนของนักศึกษา ปัจจัยที่เป็นไปได้ที่ทำให้นักศึกษาไม่นิยมใช้สำนวนจีนจากผลสำรวจคือ 1) เนื้อหาที่ใช้สอน 2) อิทธิพล ของภาษาแม่ 3) กิจกรรมการเรียนการสอน และ4) ความสนใจในการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมทางภาษาจีน ดังนั้นแนวทางแก้ไขคือ ผู้สอนควรเลือกสอนสำนวนที่มีความถี่การใช้สูงก่อน และพยายามฝึกฝนผู้เรียน ให้ใช้สำนวนจนเกิดความเคยชิน อีกทั้งพยายามเน้นให้ผู้เรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ สำนวนจีน รวมถึงคอยช่วยเหลือและส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ได้เข้าถึง และเรียนรู้สำนวนจีนจากสิ่งแวดล้อม ทางภาษาจีน ทั้งนี้ผลของการออกแบบการสอนสำนวนจีนแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนโดยสรุปดังนี้ 1) สอนให้รู้จัก 2)ฝึกให้ใช้เป็น และ3)ทำให้เคยชิน

บรรณานุกรม :
Theerawat Theerapojjanee . (2549). A corpus-based study of commonly used Chinese idioms and their pedagogical design : a case study of Thai university students.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Theerawat Theerapojjanee . 2549. "A corpus-based study of commonly used Chinese idioms and their pedagogical design : a case study of Thai university students".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Theerawat Theerapojjanee . "A corpus-based study of commonly used Chinese idioms and their pedagogical design : a case study of Thai university students."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
Theerawat Theerapojjanee . A corpus-based study of commonly used Chinese idioms and their pedagogical design : a case study of Thai university students. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.