ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงการดำเนินงานในระบบคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตแป้งจากข้าว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงการดำเนินงานในระบบคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตแป้งจากข้าว
นักวิจัย : จักร ชื่นสกุล
คำค้น : การจัดการอุตสาหกรรม , โรงงานผลิตแป้งจากข้าว , การควบคุมคุณภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมชาย พัวจินดาเนตร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13216
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ (1) เพื่อออกแบบระบบการวัดสมรรถนะทางการผลิต (2) เพื่อเป็นแนวทางใน การปรับปรุงการดำเนินงานตามระบบคุณภาพในโรงงาน ในการออกแบบระบบการวัดสมรรถนะนั้นได้ทำ การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อสังเคราะห์เป็นโครงสร้างกิจกรรมของระบบการจัดการทางการผลิต จากนั้นได้กำหนด หน้าที่ของกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม และตัววัดสมรรถนะของกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และทำการศึกษาระบบมาตรฐาน ISO 22000 เพื่อใช้เป็นแนวทาง อ้างอิงในการออกแบบตัวชี้วัดด้านการจัดการระบบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ในงานวิจัยนี้ได้ ออกแบบตัวชี้วัดขึ้นมา 3 กลุ่มโดยอ้างอิงจากกิจกรรมภายในกระบวนการผลิตของโรงงานตัวอย่างคือ (1) กลุ่มการบริหารทรัพยากรทางการผลิต มีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น การใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร การใช้ประโยชน์ด้านแรงงาน อัตราผลผลิตต่อวัตถุดิบ (2) กลุ่มการดำเนินการผลิตมีตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อัตราความสำเร็จในการวางแผนการผลิต อัตราการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิต อัตราการทำงานซ้ำ (3) กลุ่มการจัดการระบบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อยได้แก่ กลุ่มตัวชี้วัดด้าน ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร กลุ่มตัวชี้วัดด้านการจัดทรัพยากร กลุ่มตัวชี้วัดด้านการวางแผนและการ ตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย กลุ่มตัวชี้วัดด้านการยืนยันการทวนสอบและการพัฒนาระบบการจัดการ ความปลอดภัยด้านอาหาร เมื่อดำเนินการวัดสมรรถนะทางการผลิตของโรงงานตัวอย่าง ศึกษาและ วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาได้นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงระบบคุณภาพ 3 แนวทางคือ (1) การจัดทำ ค่ามาตรฐานของพารามิเตอร์ควบคุมการทำงานในกระบวนการผลิต (2) การจัดทำระบบควบคุมและ ตรวจสอบคุณภาพการผลิต (3) การจัดทำมาตรฐานการทำงานของพนักงาน

บรรณานุกรม :
จักร ชื่นสกุล . (2549). การปรับปรุงการดำเนินงานในระบบคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตแป้งจากข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จักร ชื่นสกุล . 2549. "การปรับปรุงการดำเนินงานในระบบคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตแป้งจากข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จักร ชื่นสกุล . "การปรับปรุงการดำเนินงานในระบบคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตแป้งจากข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
จักร ชื่นสกุล . การปรับปรุงการดำเนินงานในระบบคุณภาพสำหรับโรงงานผลิตแป้งจากข้าว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.