ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแปรรูปเรือนจำให้เอกชนดำเนินการ ศึกษากรณี ความรับผิดทางอาญาของผู้ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแปรรูปเรือนจำให้เอกชนดำเนินการ ศึกษากรณี ความรับผิดทางอาญาของผู้ปฏิบัติงาน
นักวิจัย : ภูรัช นันทเขตวงศ์
คำค้น : เรือนจำ , ทัณฑวิทยา -- การว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานแทน , การบริหารงานราชทัณฑ์ , ความรับผิดทางอาญา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วีระพงษ์ บุญโญภาส , ขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13190
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

ศึกษาถึงการเเปรรูปเรือนจำในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันดำเนินการโดยรัฐให้เอกชนเข้าดำเนินการ โดยการกำหนดอำนาจหน้าที่ระเบียบเเละวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในเรือนจำเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของผู้ปฏิบัติงาน โดยศึกษารูปแบบการกำหนดความรับผิดทางอาญาของผู้ปฏิบัติงานเรือนจำเอกชนของประเทศ ที่มีการแปรรูปเรือนจำให้เอกชนดำเนินการมาเเล้วเป็นเวลาพอสมควร ประกอบกับความรับผิดทางอาญาของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์ว่าหากประเทศไทยมีการแปรรูปเรือนจำให้เอกชนดำเนินการในอนาคต การกำหนดความรับผิดทางอาญาของผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำเอกชนควรเป็นไปในทิศทางใด เพื่อให้การใช้อำนาจตามหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้บรรลุประโยชน์สูงสุดในทางปฏิบัติ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำนั้น ยังมีความบกพร่องจากการละเมิดโดยเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ของรัฐ ซึ่งจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการไม่ว่ารูปแบบใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานเรือนจำเอกชน เเละอาจจะส่งผลกระทบให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการให้ผู้ปฏิบัติงานเรือนจำเอกชนเข้ามาปฏิบัติงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องขัง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งเสนอการกำหนดความรับผิดทางอาญาของผู้ปฏิบัติงานเรือนจำเอกชน โดยการที่จะปฏิบัติงานใดๆ นั้นต้องมีการมอบหมายหรือแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวเเก่งาน เเละความรับผิดตลอดจนเงื่อนไขที่จะปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานเรือนจำเอกชน ให้ถือเป็นบุคคลที่ได้รับการเเต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เเละมีความรับผิดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้น การยกร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ในรูปพระราชบัญญัติเรือนจำเอกชน จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและให้นำบทบัญญัติเเห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ มาบังคับใช้เเก่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำเอกชนโดยอนุโลม นอกเหนือจากที่มีบทบัญญัติกำหนดไว้เป็นประการอื่นอย่างชัดเเจ้ง เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบาย เเผนงาน เเละยุทธศาสตร์เดียวกันกับเรือนจำรัฐ

บรรณานุกรม :
ภูรัช นันทเขตวงศ์ . (2549). การแปรรูปเรือนจำให้เอกชนดำเนินการ ศึกษากรณี ความรับผิดทางอาญาของผู้ปฏิบัติงาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูรัช นันทเขตวงศ์ . 2549. "การแปรรูปเรือนจำให้เอกชนดำเนินการ ศึกษากรณี ความรับผิดทางอาญาของผู้ปฏิบัติงาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูรัช นันทเขตวงศ์ . "การแปรรูปเรือนจำให้เอกชนดำเนินการ ศึกษากรณี ความรับผิดทางอาญาของผู้ปฏิบัติงาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ภูรัช นันทเขตวงศ์ . การแปรรูปเรือนจำให้เอกชนดำเนินการ ศึกษากรณี ความรับผิดทางอาญาของผู้ปฏิบัติงาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.