ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับการกำหนดนโยบายและมาตรการของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับการกำหนดนโยบายและมาตรการของรัฐ
นักวิจัย : วิชา รัตนโชติ
คำค้น : กลุ่มอิทธิพล , นโยบายสาธารณะ , อุตสาหกรรมอัญมณี -- ไทย , อุตสาหกรรมเครื่องประดับ -- ไทย , อุตสาหกรรมอัญมณี -- นโยบายของรัฐ -- ไทย , อุตสาหกรรมเครื่องประดับ -- นโยบายของรัฐ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พุทธกาล รัชธร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13099
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการกำหนดนโยบายของรัฐ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยระหว่างปี 2520-2548 เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มอิทธิพลในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย กับการกำหนดนโยบายและมาตรการของรัฐและการศึกษาแนวทาง ในการพัฒนานโยบายของรัฐสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยในอนาคต ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย มีบทบาทน้อยมากในการเข้าไปมีบทบาทการกำหนดนโยบาย และมาตรการของรัฐเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศอย่างจริงจัง ทั้งนี้แนวนโยบายภาครัฐเน้นหนักทางด้านการลดต้นทุนเพื่อการแข่งขันมากกว่า และถ้าไม่ยังมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด ค่านิยมของสังคมไทย และในกลุ่มข้าราชการ รวมทั้งการร่วมมือจากผู้ประกอบการในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมธุรกิจการค้าและวิชาชีพ เพื่อให้กลุ่มผลประโยชน์มีการขยายตัวใหญ่ขึ้นบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง กลุ่มผลประโยชน์ของผู้ประกอบการและแรงงานวิชาชีพในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ จะมิได้แสดงบทบาทในการกำหนดนโยบายและมาตรการของรัฐ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยได้มากนัก แต่จะดูแลปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก และเข้าร่วมการดำเนินการงานตามนโยบายของรัฐโดยการส่งสมาชิกเข้าร่วมโครงการของรัฐที่จัดขึ้นในลักษณะต่างๆ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดงานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ การเข้าร่วมในคณะเจรจาการค้า เป็นต้น

บรรณานุกรม :
วิชา รัตนโชติ . (2550). บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับการกำหนดนโยบายและมาตรการของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชา รัตนโชติ . 2550. "บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับการกำหนดนโยบายและมาตรการของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชา รัตนโชติ . "บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับการกำหนดนโยบายและมาตรการของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
วิชา รัตนโชติ . บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยกับการกำหนดนโยบายและมาตรการของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.