ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของระยะเวลาในการใช้ จี เอ็น อาร์ เอช อะโกนิสต์ ชนิดฝังเข้าใต้ผิวหนัง ต่อวงรอบการเป็นสัดระดับโปรเจสเตอร์โรน และการเปลี่ยนแปลงของมดลูกและรังไข่ในสุนัขเพศเมีย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของระยะเวลาในการใช้ จี เอ็น อาร์ เอช อะโกนิสต์ ชนิดฝังเข้าใต้ผิวหนัง ต่อวงรอบการเป็นสัดระดับโปรเจสเตอร์โรน และการเปลี่ยนแปลงของมดลูกและรังไข่ในสุนัขเพศเมีย
นักวิจัย : กนกกาญจน์ สุภัครพงษ์กุล
คำค้น : การเป็นสัด , สุนัข -- การสืบพันธุ์ , ฮอร์โมน , ลูทิไนซิงฮอร์โมนรีลิสซิงฮอร์โมน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุดสรร ศิริไวทยพงศ์ , ชัยณรงค์ โลหชิต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13115
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)-- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

Deslorelin เป็น GnRH agonist ซึ่งมีคุณสมบัติออกฤทธิ์เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของตัว GnRH เองในลักษณะ downregulation ทำให้ต่อมใต้สมองส่วนหน้าไม่มีการหลั่ง FSH และ LH ออกมา เพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมประชากรสุนัขโดยอาศัยการออกฤทธิ์ยับยั้งการเป็นสัด แต่จากการศึกษาครั้งก่อนๆ พบว่าการใช้ deslorelin จะกระตุ้นให้เกิดการเป็นสัดขึ้น การศึกษาครั้งนี้เพื่อยืนยันถึงคุณสมบัติในการควบคุมประชากร และยับยั้งการเป็นสัดในสุนัขเพศเมียภายหลังจากการได้รับ deslorelin แล้ว โดยใช้สุนัขเพศเมียวัยเจริญพันธุ์ทั้งหมด 12 ตัว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มการทดลอง กลุ่มละ 6 ตัว กลุ่มการทดลองที่1 ศึกษาตรวจดูความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของอวัยวะเพศ เซลล์เยื่อบุช่องคลอด และระดับ progesterone ในกระแสเลือด ตรวจการตกไข่ เพื่อดูการเข้าสู่วงรอบการเป็นสัดและดูความสมบูรณ์ของวงรอบการเป็นสัด ผลจากการศึกษาพบว่า สุนัขทุกตัว (100%) เข้าสู่วงรอบการเป็นสัด ภายหลังการฝัง deslorelin ขนาด 4.7 mg เข้าใต้ผิวหนัง และถอดออกเมื่อตรวจพบว่าสุนัขเข้าสู่วงรอบการเป็นสัด กลุ่มการทดลองที่ 2 ได้รับการฝัง deslorelin ในขนาดและตำแหน่งเดียวกันแต่ไม่ได้รับการถอดออก ผลการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างสุนัขกลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 ต่อจำนวนสุนัขที่เข้าสู่วงรอบการเป็นสัด แต่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของระดับ progesterone ภายหลังจากที่สุนัขกลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการถอด deslorelin ออกในช่วง 1-6 สัปดาห์หลังจากที่เข้าสู่วงรอบการเป็นสัด ผลจากการตรวจลักษณะทางพญาธิวิทยาไม่พบความเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติของมดลูกในสุนัขทั้ง 2 กลุ่มการทดลอง แต่ตรวจพบ follicle และ corpus luteum ในรังไข่ของสุนัขกลุ่มทดลองที่ 1 ออกในขณะที่สุนัขกลุ่มทดลองที่ 2 ไม่พบว่ามีร่องรอยการคงอยู่ของ follicle หรือ corpusluteumจากผลการทดลองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าdeslorelin สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุมกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผลจากการเหนี่ยวนำเข้าสู่วงรอบการเป็นสัดช่วงแรกอาจทำให้สุนัขไม่สามารถรักษาการตั้งท้องไว้ได้ หากทำการฝัง deslorelin เป็นระยะเวลายาวนาน เนื่องจากการที่ระดับ progesterone ในระยะ diestrus จะอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ

บรรณานุกรม :
กนกกาญจน์ สุภัครพงษ์กุล . (2550). ผลของระยะเวลาในการใช้ จี เอ็น อาร์ เอช อะโกนิสต์ ชนิดฝังเข้าใต้ผิวหนัง ต่อวงรอบการเป็นสัดระดับโปรเจสเตอร์โรน และการเปลี่ยนแปลงของมดลูกและรังไข่ในสุนัขเพศเมีย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกกาญจน์ สุภัครพงษ์กุล . 2550. "ผลของระยะเวลาในการใช้ จี เอ็น อาร์ เอช อะโกนิสต์ ชนิดฝังเข้าใต้ผิวหนัง ต่อวงรอบการเป็นสัดระดับโปรเจสเตอร์โรน และการเปลี่ยนแปลงของมดลูกและรังไข่ในสุนัขเพศเมีย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กนกกาญจน์ สุภัครพงษ์กุล . "ผลของระยะเวลาในการใช้ จี เอ็น อาร์ เอช อะโกนิสต์ ชนิดฝังเข้าใต้ผิวหนัง ต่อวงรอบการเป็นสัดระดับโปรเจสเตอร์โรน และการเปลี่ยนแปลงของมดลูกและรังไข่ในสุนัขเพศเมีย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
กนกกาญจน์ สุภัครพงษ์กุล . ผลของระยะเวลาในการใช้ จี เอ็น อาร์ เอช อะโกนิสต์ ชนิดฝังเข้าใต้ผิวหนัง ต่อวงรอบการเป็นสัดระดับโปรเจสเตอร์โรน และการเปลี่ยนแปลงของมดลูกและรังไข่ในสุนัขเพศเมีย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.