ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ , จิตรา เศรษฐอุดม , นันทวัน หัตถมาศ
คำค้น : อาหารตัดแต่งพันธุกรรม , อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ , สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/13033
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : โครงการนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารสู่โครงสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ , นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารสู่โครงสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พัฒนาระบบเอกสารและระบบตรวจวิเคราะห์รับรองสถานภาพของการปลอดอาหารดัดแปรพันธุกรรม เพื่อเป็นพื้นฐานในการควบคุม กำกับดูแลการผลิตปลอด GMOs ผ่านระบบเครือข่าย internet เน้นตรวจและรับรองวัตถุดิบ GMOs ตั้งแต่ต้นทาง สำหรับอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการการตรวจสอบสถาณภาพการปลอด GMOs โดยมีระบบเอกสารควบคุม วิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐาน และสร้างฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บ www.cugmoonline.com การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและสภาอุตสาหกรรมอาหาร ได้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมร่วมโครงการโดยสมัครใจ 3 ราย การตรวจวิเคราะห์โดยระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้ได้ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์สำหรับการรับรองการผลิตปลอด GMOs ผ่านระบบเครือข่ายที่สามารถตรวจสอบได้ในเวลาจริง

บรรณานุกรม :
ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ , จิตรา เศรษฐอุดม , นันทวัน หัตถมาศ . (2551). โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ , จิตรา เศรษฐอุดม , นันทวัน หัตถมาศ . 2551. "โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ , จิตรา เศรษฐอุดม , นันทวัน หัตถมาศ . "โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ , จิตรา เศรษฐอุดม , นันทวัน หัตถมาศ . โครงการวิจัยเรื่องระบบทดสอบควบคุมและกำกับดูแลอาหารดัดแปรพันธุกรรมออนไลน์ : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.