ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายสำหรับการจัดการสภาพเคลื่อนที่ในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายสำหรับการจัดการสภาพเคลื่อนที่ในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่
นักวิจัย : โชติวิทย์ เตชะบัญญัติ
คำค้น : ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ , ทีซีพี/ไอพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วาทิต เบญจพลกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12943
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ในปัจจุบันที่ปริมาณความต้องการในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านการสื่อสารไร้สายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการโครงข่ายจะต้องให้บริการการสื่อสารที่มีความต่อเนื่องตลอดการเคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตจัดเป็นโพรโทคอลมาตรฐานที่รองรับการเคลื่อนที่ของผู้ใช้ในระบบ อย่างไรก็ตามโพรโทคอลดังกล่าวยังคงมีหลายประเด็นที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุง โดยปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติการย่อ-ขยายได้ของระบบ (scalability) และการรองรับปริมาณผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นได้แก่ ปัญหาต้นทุนการสัญญาณในระบบที่มีปริมาณมากรวมถึงปัญหาการใช้พลังงานของผู้ใช้เคลื่อนที่ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เราได้เสนอวิธีการจัดการสภาพเคลื่อนที่สำหรับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่โดยสามารถลดต้นทุนการสัญญาณโดยรวมของระบบ รวมถึงลดความไว (sensitivity) ของระบบที่มีต่อพารามิเตอร์หลายๆ ตัว โดยอาศัยหลักการแบ่งพื้นที่การเพจเป็นพื้นที่การเพจย่อยและการจัดวางตำแหน่งของตัวแทนโครงข่ายภายนอก (pFA) ที่ถูกลงทะเบียนไว้กับตัวแทนบ้าน (HA) และตัวแทนโครงข่ายภายนอกที่ทำหน้าที่เริ่มต้นกระจายข่าวสารการเพจในพื้นที่การเพจย่อย (Sub-pFA) วิธีที่เสนอแบ่งออกเป็น 2 กรณีคือเมื่อพื้นที่การเพจซ้อนทับกันและพื้นที่การเพจไม่ซ้อนทับกัน นอกจากนี้เรายังได้เปรียบเทียบสมรรถนะของวิธีที่เสนอกับวิธีอื่นๆ ผ่านทางการวิเคราะห์ต้นทุนการสัญญาณในเชิงคณิตศาสตร์และการจำลองการทำงาน โดยผลการวิเคราะห์และทดสอบแสดงให้เห็นว่า วิธีที่เสนอมีประสิทธิภาพการสัญญาณที่ดีกว่าโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile IP) แบบดั้งเดิมและการใช้เพจจิงในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (P-MIP) ในสภาวะต่างๆ ของระบบ แม้กระทั่งในกรณีที่เลือกขนาดของพื้นที่การเพจที่เหมาะที่สุดในกรณีของการใช้เพจจิงในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (P-MIP) วิธีที่เสนอก็ยังคงให้ต้นทุนการสัญญาณที่ต่ำกว่า นอกจากนี้วิธีที่เสนอยังช่วยเพิ่มความเชื่อถือได้ของโครงข่ายและลดความไว (sensitivity) ของต้นทุนการสัญญาณในระบบที่มีต่อพารามิเตอร์ต่างๆ ของระบบได้อีกด้วย

บรรณานุกรม :
โชติวิทย์ เตชะบัญญัติ . (2550). แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายสำหรับการจัดการสภาพเคลื่อนที่ในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โชติวิทย์ เตชะบัญญัติ . 2550. "แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายสำหรับการจัดการสภาพเคลื่อนที่ในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โชติวิทย์ เตชะบัญญัติ . "แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายสำหรับการจัดการสภาพเคลื่อนที่ในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
โชติวิทย์ เตชะบัญญัติ . แบบแผนเพจจิงท้องถิ่นแบบกระจายสำหรับการจัดการสภาพเคลื่อนที่ในโพรโทคอลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.