ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกและวิเคราะห์สัญญาณในการทดสอบท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยวิธีกระแสไหลวน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกและวิเคราะห์สัญญาณในการทดสอบท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยวิธีกระแสไหลวน
นักวิจัย : สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ , วชิระ มีทอง , นันทน์ ถาวรังกูร , ปทุมพร ฟองช่อทิพย์ , Supatpong Dumrongratana , Wachira Methong , Nandh Thavarungkul
คำค้น : Eddy current test , Ferromagnetic material , Heat exchanger tube , Non-ferromagnetic material , Optical physics , Optics and opto-electronic physics , Physical sciences , การทดสอบแบบกระแสไหลวน , ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16444
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การทดสอบแบบกระแสไหลวน (Eddy Current Test : ET) เป็นวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไหลวน (Eddy Current) ในชิ้นงานที่เป็นตัวนำไฟฟ้า Phase และ Amplitude ของกระแสไหลวนจะถูกนำมาวิเคราะห์หารอยบกพร่อง (Defect) ในชิ้นงาน ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคในการทดสอบขึ้นมาใหม่เพื่อใช้กับ Ferromagnetic Tube ที่ใช้ในท่อแลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งพบมากในกลุ่ม โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เทคนิควิธีการที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้นคือ เทคนิคขดลวดติดกัน (Near Field Technique : NFT) โดยระยะห่างระหว่างขดลวดที่ทำหน้าที่ Exciter กับ ขดลวด Detector เท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของขดลวด ทำให้ ขดลวด Detector รับสัญญาณเฉพาะ Near Field ภายในเนื้อท่อเท่านั้น การทดสอบกระแสไหลวนแบบขดลวดติดกันนี้ ในหลักการทางทฤษฎีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทดสอบ เช่น ความแม่นยำในการระบุตำแหน่งของรอยบกพร่อง และลดสัญญาณรบกวนภายนอก แต่ในทางปฏิบัติยังประสบปัญหาหลายประการ ทั้งที่เป็นปัญหาร่วมของการทดสอบแบบกระแสไหลวน และปัญหาในส่วนของเทคนิคขดลวดติดกันเอง ถึงแม้ว่าการทดสอบแบบกระแสไหลวนจะเป็นที่ยอมรับและมีการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมมานาน แต่ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยยังมีขอบเขตการใช้งานจำกัด เนื่องจากการศึกษาในเชิงปฏิบัติยังมีอยู่น้อย โดยเฉพาะกับวัสดุประเภท Ferromagnetic material ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาในเชิงปฏิบัติ เพื่อทดสอบ จำแนก และวิเคราะห์ลักษณะสัญญาณแสดงผลจากรอยบกพร่องในท่อที่ใช้ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทั้งวัสดุประเภท Non ferromagnetic material และ Ferromagnetic material ผลวิจัยที่ได้จะช่วยให้การทดสอบแบบกระแสไหลวนในภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถทำการทดสอบที่ให้ผลสม่ำเสมอ (Repeatability) และแม่นยำ (Accuracy) รวมถึงรับทราบข้อจำกัดของการทดสอบ และนำการทดสอบประเภทนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

Eddy current test (ET) is one method of nondestructive test based on inducing electrical currents in the conductive material being inspected and observing the interaction between those currents and the material. Eddy current are generated by electromagnetic coils in the test probe, and monitored simultaneously by measuring probe electrical impedance. A new technique call near field testing (NFT) has been developed for testing of metal tubes using in heat exchangers. The near field electromagnetic testing, having its exciter (send) coil and detector (receive) coil close to each other, gives only one response to detect without any affected by defect length and external support plate. This system can determine whether a defect is on I.D or O.D side. Although many advantages based on its theory have been presented, many problems still occurred when testing on actual tubes at site. The problems are from both general eddy current test and the near field technique itself. In additional, in Thailand the usage of eddy current testing is still limited due to lack of knowledge, linking basis theory to application, especially on ferromagnetic material. This research is studying mainly on experiment in order to find out the suitable factor for defect detection in heat exchanger tubes, characterize the relevant and non relevant signal and correlate the signal and the defect type. The studying will be done on both ferromagnetic and non ferromagnetic materials. It will be useful for the usage of eddy current test in industry with high

บรรณานุกรม :
สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ , วชิระ มีทอง , นันทน์ ถาวรังกูร , ปทุมพร ฟองช่อทิพย์ , Supatpong Dumrongratana , Wachira Methong , Nandh Thavarungkul . (2548). การจำแนกและวิเคราะห์สัญญาณในการทดสอบท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยวิธีกระแสไหลวน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ , วชิระ มีทอง , นันทน์ ถาวรังกูร , ปทุมพร ฟองช่อทิพย์ , Supatpong Dumrongratana , Wachira Methong , Nandh Thavarungkul . 2548. "การจำแนกและวิเคราะห์สัญญาณในการทดสอบท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยวิธีกระแสไหลวน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ , วชิระ มีทอง , นันทน์ ถาวรังกูร , ปทุมพร ฟองช่อทิพย์ , Supatpong Dumrongratana , Wachira Methong , Nandh Thavarungkul . "การจำแนกและวิเคราะห์สัญญาณในการทดสอบท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยวิธีกระแสไหลวน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ , วชิระ มีทอง , นันทน์ ถาวรังกูร , ปทุมพร ฟองช่อทิพย์ , Supatpong Dumrongratana , Wachira Methong , Nandh Thavarungkul . การจำแนกและวิเคราะห์สัญญาณในการทดสอบท่อแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยวิธีกระแสไหลวน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.