ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพยากรณ์ความต้องการของการตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพยากรณ์ความต้องการของการตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
นักวิจัย : พรรณิดา วิมุกตานนท์
คำค้น : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , การวิเคราะห์การถดถอย , อุปสงค์ -- พยากรณ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จันทนา จันทโร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746376055 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12626
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ประมาณการความต้องการใช้พื้นที่ของ กนอ. ในปี 2539-2543 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงาน และการวางนโยบายที่เหมาะสมในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวิจัยความต้องการการใช้พื้นที่ของ กนอ. จะสร้างสมการจำลองการใช้พื้นที่ของ กนอ. ด้วยสมการการถดถอยเชิงซ้อนซึ่งสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมบางประเภท กนอ. แบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่เข้ามาใช้พื้นที่ของโครงการไว้ 20 ประเภท อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรม ปุ๋ย สี เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมน้ำมัน และพลังงาน โดยมีรูปแบบสมการการถดถอยเชิงซ้อนดังนี้ Y = -1593666.752 + 4.8285X7 + 9.9679X10 โดยที่ Y คือ ความต้องการใช้พื้นที่ทั้งหมดของ กนอ. X7 คือ ความต้องการใช้พื้นที่ของอุตสาหกรรมประเภทปุ๋ย สีและเคมีภัณฑ์ X10 คือ ความต้องการใช้พื้นที่ของอุตสาหกรรมประเภทน้ำมันและพลังงาน สำหรับการใช้พื้นที่ของอุตสาหกรรม ปุ๋ย สี เคมีภัณฑ์ จะประมาณการจากปริมาณการบริโภคปุ๋ยเคมี ส่วนอุตสาหกรรมน้ำมันและพลังงาน จะประมาณการจากปริมาณการบริโภคน้ำมัน ซึ่งจะได้รูปแบบจำลองดังนี้ X7 = -1791351.83 + 1104.38Zt X10 = 381185 - 1928.50Z02 + 55.32Z03 โดยที่ Zt คือ ปริมาณการบริโภคปุ๋ยเคมีในการเกษตร Z0 คือ ปริมาณการบริโภคน้ำมัน ด้วยการทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 5% ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ความแปรปรวนของการใช้พื้นที่ของ กนอ. สามารถอธิบายได้ด้วย การใช้พื้นที่ของอุตสาหกรรมปุ๋ย สี เคมีภัณฑ์ และ อุตสาหกรรมน้ำมัน และพลังงาน ร้อยละ 99.20 ขณะที่ความแปรปรวนของการใช้พื้นที่ของอุตสาหกรรมปุ๋ย สี เคมีภัณฑ์สามารถอธิบายได้ด้วยการบริโภคปุ๋ยเคมีร้อยละ 90.50 และความแปรปรวนของการใช้พื้นที่ของอุตสาหกรรมน้ำมัน และพลังงาน สามารถอธิบายได้ด้วยการบริโภคน้ำมันร้อยละ 84.62

บรรณานุกรม :
พรรณิดา วิมุกตานนท์ . (2540). การพยากรณ์ความต้องการของการตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณิดา วิมุกตานนท์ . 2540. "การพยากรณ์ความต้องการของการตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณิดา วิมุกตานนท์ . "การพยากรณ์ความต้องการของการตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
พรรณิดา วิมุกตานนท์ . การพยากรณ์ความต้องการของการตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.