ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (ตอนที่1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (ตอนที่1)
นักวิจัย : สุรณงค์ คามตะศิลา , ศิริชัย ปริตโตทกพร , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , Sirichai Parittotakapron , Suthee Phoojaruenchanachai
คำค้น : Picture archiving and communication system (PACS) , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ , ระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ , ระบบแพคส์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , แพทยศาสตร์ , โทรเวช
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16210
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการใช้เทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์และงานด้านโทรเวชมาประยุกต์กับภาพการแพทย์

บรรณานุกรม :
สุรณงค์ คามตะศิลา , ศิริชัย ปริตโตทกพร , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , Sirichai Parittotakapron , Suthee Phoojaruenchanachai . (2543). ระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (ตอนที่1).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุรณงค์ คามตะศิลา , ศิริชัย ปริตโตทกพร , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , Sirichai Parittotakapron , Suthee Phoojaruenchanachai . 2543. "ระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (ตอนที่1)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุรณงค์ คามตะศิลา , ศิริชัย ปริตโตทกพร , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , Sirichai Parittotakapron , Suthee Phoojaruenchanachai . "ระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (ตอนที่1)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
สุรณงค์ คามตะศิลา , ศิริชัย ปริตโตทกพร , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , Sirichai Parittotakapron , Suthee Phoojaruenchanachai . ระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (ตอนที่1). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.