ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา , ปราณี รัตนวลีดิโรจน์
คำค้น : อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12563
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ; สถานภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ; สภาวะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสิ่งทอ ; ผลกระทบของกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆต่อการค้าสิ่งทอไทย -- บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอต่อการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ -- การกำหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนา

อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทำรายได้จากการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันหลายปี แต่จากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลสะท้อนให้ความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลง ทั้งสืบเนื่องจากค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นและประสิทธิภาพในการผลิตที่ลดลง ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่ขาดการให้ความสำคัญมานานก็คือ การวิจัยและพัฒนา การศึกษานี้มุ่งที่จะวิเคราะห์เพื่อหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ตลอดจนภาวะคุกคามที่เกิดแก่อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยนำข้อมูลทั้งในส่วนของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สถานภาพการผลิต ตลอดจนข้อมูลด้านการตลาด เข้ามาประกอบกันเพื่อวางแผนแม่บทสำหรับการวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งระบบ โดยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยตรงของบุคคลสำคัญในภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก และรวบรวมเป็นการกำหนดหัวข้อวิจัยออกมารวมสามแผนใหญ่ ทั้งนี้ได้นำเสนอด้วยว่า ในแต่ละแผนนั้นมีหัวข้อโครงการวิจัยอะไรบ้างที่สมควรจะได้รับการสนับสนุนให้ทำวิจัยและพัฒนาต่อไป

บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา , ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ . (2540). โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา , ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ . 2540. "โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา , ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ . "โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา , ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ . โครงการการศึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ : รายงานฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.