ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮริทซ์ (ปีที่ 1)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮริทซ์ (ปีที่ 1)
นักวิจัย : ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร , ทับทิม อ่างแก้ว
คำค้น : สายอากาศ , คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12381
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยเลขที่ 52G-EE-2542

โครงการนี้มีความมุ่งหมายในการพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับ ย่านทดสอบแบบนี้มีความเหมาะสมสำหรับงานทดสอบสายอากาศที่ย่านความถี่สูง โดยไม่ใช้พื้นที่เพื่อการทดสอบมากมายเช่นการทดสอบในย่านทดสอบสนามไกล และไม่เสียเวลาในการทดสอบยาวนานมากเช่นย่านทดสอบสนามใกล้ โครงการในปีแรกนี้เน้นการศึกษาผลกระทบของการเลี้ยวเบนที่ขอบตัวสะท้อนซึ่งชี้ให้เห็นขีดจำกัดล่างเชิงความถี่ ผลการจำลองสถานการณ์แสดงให้เห็นการลดลงของผลกระทบจากการเลี้ยวเบนที่ขอบตัวสะท้อน เมื่อความเรียวของการสาดส่องกำลังคลื่นเพิ่มมากขึ้น ผลดังกล่าวก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อเพิ่มความถี่ของกำลังคลื่นที่ใช้ ตัวสะท้อนที่สร้างขึ้น เพื่อสังเคราะห์คลื่นระนาบมีพื้นผิวที่ออกแบบจนทำให้คุณภาพหน้าคลื่นในบริเวณทดสอบไม่ดีเท่าที่ควร โดยสรุปจากผลการวัดแล้วย่านทดสอบแบบกระชับที่สร้างขึ้นตามข้อเสนอเท่าที่สามารถทำได้ในขอบเขตของโครงการปีที่ ๑ มีสมบัติดังนี้ ขนาดของบริเวณทดสอบ 1X1.2X0.6 ม3 ระลอกสูงสุดของภาพการแจกแจงขนาดยอด ณ ความถี่ 10 GHz เท่ากับ -5.25 dB ระลอกสูงสุดของภาพการแจกแจงวัฏภาค ณ ความถี่ 10 GHz เท่ากับ 23.2o โพลาไรเซชันไขว้สูงสุด ณ ความถี่ 10 GHz เท่ากับ -23.00 dB ระลอกสูงสุดของภาพการแจกแจงขนาดยอด ณ ความถี่ 15.5 GHz เท่ากับ -5.39 dB ระลอกสูงสุดของภาพการแจกแจงวัฏภาค ณ ความถี่ 15.5 GHz เท่ากับ 24.9o โพลาไรเซชันไขว้สูงสุด ณ ความถี่ 15.5 GHz เท่ากับ -20.97 dB ผลดังกล่าวแสดงว่าย่านทดสอบที่สร้างขึ้นมีความสมบูรณ์ระดับหนึ่ง และมีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเชิงการศึกษาและการฝึกอบรมเท่านั้น

บรรณานุกรม :
ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร , ทับทิม อ่างแก้ว . (2550). การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮริทซ์ (ปีที่ 1).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร , ทับทิม อ่างแก้ว . 2550. "การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮริทซ์ (ปีที่ 1)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร , ทับทิม อ่างแก้ว . "การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮริทซ์ (ปีที่ 1)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ฉัตรชัย ไวยาพัฒนกร , ทับทิม อ่างแก้ว . การพัฒนาย่านทดสอบสายอากาศแบบกระชับสำหรับความถี่ 8-40 จิกะเฮริทซ์ (ปีที่ 1). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.