ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550-2554

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550-2554
นักวิจัย : จารุ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ , จิรพล ทับทิมหิน , ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล , ธเนศ จัตวาพรวนิช
คำค้น : Masterplan , NARIT , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ICT , แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/11779
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติมีภารกิจหลักในการจัดตั้งหอดูดาวแห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เพื่อให้บริการวิจัยและบริการวิชาการแก่สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ และตามที่คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติกำหนดให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงานจัดทำและ/หรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานของตนให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 และทิศทางการพัฒนาตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2010 (ไอซีที 2010) ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสามารถพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นระบบและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งมีการลงทุนที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (National Astronomical Research Institute of Thailand) เป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติขึ้นในประเทศไทยเพื่อเป็นการรองรับนโยบายของรัฐบาลในด้านเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ โดยการสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการค้า ตลอดจนการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและการสร้างสังคมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ปวงชนชาวไทย รวมทั้งให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานได้อย่างอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเห็นให้สมควรจัดตั้ง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเป็นองค์การมหาชน ภายใต้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ความตามมาตรา 5 กิจการอันเป็นบริการสาธารณะที่จะจัดตั้งองค์การมหาชน ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย การถ่ายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สามารถบริหารงานได้โดยอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถดำเนินภารกิจตามเป้าหมายและ ยุทธศาสตร์ของรัฐ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนดำเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานที่คล่องตัว มีการพัฒนาระบบงานและบุคคลที่มีความทันสมัยและมีสมรรถนะสูง โดยมีระบบการประเมินกระบวนการ ผลลัพธ์และผลผลิตที่ดีและเป็นรูปธรรม

บรรณานุกรม :
จารุ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ , จิรพล ทับทิมหิน , ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล , ธเนศ จัตวาพรวนิช . (2550). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550-2554.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จารุ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ , จิรพล ทับทิมหิน , ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล , ธเนศ จัตวาพรวนิช . 2550. "แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550-2554".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จารุ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ , จิรพล ทับทิมหิน , ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล , ธเนศ จัตวาพรวนิช . "แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550-2554."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
จารุ ตั้งพูนผลวิวัฒน์ , จิรพล ทับทิมหิน , ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล , ธเนศ จัตวาพรวนิช . แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550-2554. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.