ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจไทย
นักวิจัย : กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , อภิชัย ธรรมเสริมสุข , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , เกชา มานชู
คำค้น : ICT contribution , Thai economy , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/11761
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการและภาคอุต-สาหกรรม หรือแม้กระทั่งภาคเกษตรกรรม โดย ICT ได้แทรกซึมเข้าไปในหลายๆ ขั้นตอนของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริหารจัดการ การขายสินค้าและบริการ จนดูจะเป็นที่ยอมรับกันว่า ICT กับการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมีความเชื่อมโยง/สัมพันธ์กันอยู่พอสมควร เพียงแต่รูปแบบ ระดับของความสัมพันธ์ และ/หรือบทบาทของ ICT ที่มีต่อภาคเศรษฐกิจนั้น ดูจะยังไม่เป็นที่เข้าใจกันอย่างชัดเจนนัก ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณา ICT ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในสาขาการผลิต/บริการอื่น หรือ ICT ในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงานภายในประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะ-กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดให้มีโครงการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจไทยขึ้น เพื่อศึกษาและเสนอแนะกรอบแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาตัวชี้วัด (Conceptualization) ที่จะใช้ประเมินบทบาทของอุตสาหกรรม ICT ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ตัวชี้วัดที่เหมาะสมและมีความเป็นสากล ทั้งในส่วนของคำนิยาม องค์ประกอบของข้อมูล วิธีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล และเพื่อวิเคราะห์แนวทางในการนำตัวชี้วัดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้สำหรับประเทศไทย พร้อมทั้งตรวจสอบการมีอยู่ของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความพร้อมของข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูล รวมไปถึงการจัดทำข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูปธรรมเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปปฏิบัติต่อไป

ในการศึกษาดังกล่าว ศูนย์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกหลักในการพิจารณาและผลักดันระบบเศรษฐกิจภาพรวม ในการมอบหมายบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติของทางสำนักงานฯ มาทำงานร่วมกับนักวิจัยของทางศูนย์ฯ ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานและคุณลักษณะของอุตสาหกรรม ICT ส่งผลให้การจัดทำข้อมูลสำหรับงานศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีความครบถ้วน สมบูรณ์สมดังเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

ผลการศึกษาประกอบด้วย (1) การกำหนดขอบเขตอุตสาหกรรม ICT ภายใต้กรอบการจำแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับสากลและระดับประเทศ (2) การกำหนดกรอบแนวคิดในการประเมินวัดบทบาทของอุตสาห-กรรม ICT ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และ (3) ผลการประยุกต์ใช้ข้อมูลจริงของประเทศไทยในการวิเคราะห์บทบาท ดังกล่าวของ ICT ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทย

จากการที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคบริการและภาคอุต-สาหกรรม หรือแม้กระทั่งภาคเกษตรกรรม โดย ICT ได้แทรกซึมเข้าไปในหลายๆ ขั้นตอนของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริหารจัดการ การขายสินค้าและบริการ จนดูจะเป็นที่ยอมรับกันว่า ICT กับการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นมีความเชื่อมโยง/สัมพันธ์กันอยู่พอสมควร เพียงแต่รูปแบบ ระดับของความสัมพันธ์ และ/หรือบทบาทของ ICT ที่มีต่อภาคเศรษฐกิจนั้น ดูจะยังไม่เป็นที่เข้าใจกันอย่างชัดเจนนัก ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณา ICT ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในสาขาการผลิต/บริการอื่น หรือ ICT ในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้และการจ้างงานภายในประเทศ

บรรณานุกรม :
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , อภิชัย ธรรมเสริมสุข , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , เกชา มานชู . (2548). รายงานการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , อภิชัย ธรรมเสริมสุข , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , เกชา มานชู . 2548. "รายงานการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , อภิชัย ธรรมเสริมสุข , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , เกชา มานชู . "รายงานการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , อภิชัย ธรรมเสริมสุข , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , เกชา มานชู . รายงานการศึกษากรอบแนวคิดในการวัดบทบาทของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อระบบเศรษฐกิจไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.