ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดเด็กออทิสติก ด้วยหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดเด็กออทิสติก ด้วยหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง
นักวิจัย : จักรพงศ์ พิพิธภักดี , วันทนีย์ พันธชาติ , Jagkapong Pipitpukdee , Wantanee Phantachat
คำค้น : Autistic children , Engineering and technology , Pet robot therapy , Technology for social development and disability person , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10933
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงมาทดลองบำบัดกับเด็กออทิสติก เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กออทิสติก เช่น ปัญหาการไม่สบตา การหลีกหนีการสัมผัส การขาดปฏิสัมพันธ์สังคม และการขาดทักษะการสื่อสาร โดยทำการศึกษาในเด็กออทิสติก จำนวน 34 คน ใช้เวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ ซึ่งมีรูปแบบในการทดลองแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่1 เป็นการศึกษาแบบเดี่ยว โดยให้เด็กเล่นกับหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงแบบ 1 ต่อ 1 เพื่อให้เด็กได้ทำความรู้จักกับหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงใช้เวลาในการศึกษา 4 สัปดาห์ ช่วงที่ 2 เป็นการศึกษาแบบกลุ่ม โดยให้เด็กเล่นกับหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงแบบ 1 ต่อ 1 กลุ่มละ 3-5 คน เวลาในการศึกษา 4 สัปดาห์ และช่วงที่ 3 ทำการศึกษาเชิงบูรณาการโดยใช้หุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงร่วมกับกิจกรรมการบำบัดฟื้นฟูในชีวิตประจำวันเวลาในการศึกษา 2 สัปดาห์ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิดและแบบบันทึกพฤติกรรมของเด็กระหว่างทำกิจกรรม รวมทั้งบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของเด็กก่อนและหลังการทดลอง เพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบผลการบำบัดเด็กออทิสติกด้วยหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง ผลการศึกษา พบว่าพฤติกรรมของเด็กก่อนการทดลองพบว่า มีภาวะไม่อยู่นิ่ง(Hyperactive) ตลอดเวลา ในเด็กบางคนมีภาวะหลีกหนีการสัมผัส (Tactile defensiveness) มีอัตราการจ้องมองน้อย ขาดทักษะการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์สังคม ภายหลังจากการทดลอง พบว่า เด็กมีภาวะไม่อยู่นิ่งลดลง มีการสัมผัสเพิ่มขึ้น การอัตราการจ้องมองเพิ่มขึ้น ในเด็กที่มีความสามารถสูง(High Function) พบว่า ในเด็กที่พูดได้มีการสื่อสารกับเด็กในกลุ่ม เช่น บอกเพื่อนในกลุ่มให้ทำกิจกรรม เรียกเพื่อนมาร่วมทำกิจกรรม พูดคุยกับผู้บำบัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับกลุ่มเพื่อน และมีช่วงความสนใจเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การประเมินภาวะความเครียดของผู้ปกครองและผู้บำบัด พบว่า ผู้ปกครองมีระดับความเครียดลดลงโดยมีคะแนนก่อนการทดลอง 2.70 คะแนนและหลังการทดลอง 2.34 คะแนน เนื่องจากพฤติกรรมของเด็กออทิสติกที่ดีขึ้น แต่ผู้บำบัดมีระดับความเครียดที่เพิ่มขึ้นโดยมีคะแนนก่อนการทดลอง 1.70 คะแนน และหลังการทดลอง 1.94 คะแนน เนื่องจาก ต้องคอยระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับหุ่นยนต์ และความคาดหวังต่อการใช้หุ่นยนต์บำบัดในเด็กออทิสติก การศึกษาในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า 1) ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองให้มีระยะเวลานานขึ้น 2) จัดเป็นกิจกรรมกลุ่มเชิงบูรณาการมากกว่าการจัดกิจกรรมเดี๋ยว 3) ทำการศึกษาเปรียบเทียบกับการบำบัดอื่นๆ 4) ทำการทดลองในเด็กออทิสติกแรกรับ และยังไม่ได้รับการฟื้นฟูมาก่อน และ 5) ควรมีการพัฒนาหุ่นยนต์โดยใช้เทคโนโลยีภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ The goal of this research is development of the robot therapy should be show in 2 phases. Phase 1) study of the robot therapy technique for autistic children and 2) development of adaptive robot prototype. This research is an experimental study. The objectives of the research were 1) study of the robot therapy technique for autistic children and 2) Development the adaptive robot prototype for autistic children. The subjects consisted of 34 autistic children at Rajanukul Institute, Queen Sirikit National Institute of Child Health and Department of Psychitic Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital. The data was collected from the subjects using Seal Robot (PARO) and Adaptive Robot from November 2006 to January 2007. The process of study as follows 3 phase : Phase 1)Autistic children play with PARO and Adaptive robot one by one on 4 weeks, Phase 2) Autistic children play with PARO and Adaptive robot in group on 4 weeks and Phase 3) Integrates activity for Autistic children by PARO and Adaptive Robot. The researcher recorded VDO and analyze rate of eye gaze, attention span, touching, verbalizing and social skill. The research result showed that pre-test the autistic child showed high hyperactivities, low attention span, low the eye gaze, low social skill in high function case and low touching with tactile defensiveness. After the robot therapy program on 10 weeks, the autistic child had been increase attention span, increase social skill in high function case, decrease hyperactivities and increase the eye gaze. The burn out scale of parent on pre-test and post-test were different significantly at .05. Mean pre-test score was 2.70 points and mean post-test score was 2.34 points. The post-test score less than pre-test score because the behavior of autistic child after robot therapy program better than before the program. In the other hand, the burn out scale of therapist on pre-test and post-test were different significantly at .05. Mean pre-test score was 1.70 points and mean post-test score was 1.94 points. However, the post-test score was high because they using the robot carefully and high expectation of the robot therapy should be a new treatment program for autistic children. Recommendations form the study were 1) There should be comparative study with regular rehabilitation program for Autistic children; 2) Time spent on using Robot Therapy on each day was longer; 3) Study on the new autistic children case ;4) Using of the group therapy to treat and 5) Development of robot therapy for autistic child in Thai’s Robot Therapy version.

บรรณานุกรม :
จักรพงศ์ พิพิธภักดี , วันทนีย์ พันธชาติ , Jagkapong Pipitpukdee , Wantanee Phantachat . (2550). การศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดเด็กออทิสติก ด้วยหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จักรพงศ์ พิพิธภักดี , วันทนีย์ พันธชาติ , Jagkapong Pipitpukdee , Wantanee Phantachat . 2550. "การศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดเด็กออทิสติก ด้วยหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จักรพงศ์ พิพิธภักดี , วันทนีย์ พันธชาติ , Jagkapong Pipitpukdee , Wantanee Phantachat . "การศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดเด็กออทิสติก ด้วยหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
จักรพงศ์ พิพิธภักดี , วันทนีย์ พันธชาติ , Jagkapong Pipitpukdee , Wantanee Phantachat . การศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดเด็กออทิสติก ด้วยหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.