ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 1

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 1
นักวิจัย : นิรมล ประทีปะจิตติ , พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , สุธาทิพย์ เกรียงโรจน์กุล , อุบลวรรณ คำแก้ว
คำค้น : Embedded Systems on New Industrial Design Camps and Contest , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , โครงการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยระบบสมองกลฝังตัว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10807
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื่องจาก อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยด้านระบบสมองกลฝังตัว มีบทบาทสำคัญมากในชีวิตประจำวันและนับวันยิ่งมีบทบาทยิ่งขึ้นในทุกขณะ การพัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้น ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ แต่การผลิตบุคลากรที่จะมาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอนั้น จำต้องอาศัยบุคลากรจำนวนมากเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศ จากความจำเป็นดังกล่าว ทางศูนย์ฯ จึงได้จัดทำโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านระบบสมองกลผังตัวเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยสนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านระบบสมองกลฝังตัวด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้มีการประกวดแข่งขันชิงรางวัลในระดับประเทศ อันจะเป็นการสร้างเวทีสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพต่อไป

บรรณานุกรม :
นิรมล ประทีปะจิตติ , พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , สุธาทิพย์ เกรียงโรจน์กุล , อุบลวรรณ คำแก้ว . (2550). โครงการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 1.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นิรมล ประทีปะจิตติ , พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , สุธาทิพย์ เกรียงโรจน์กุล , อุบลวรรณ คำแก้ว . 2550. "โครงการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 1".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นิรมล ประทีปะจิตติ , พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , สุธาทิพย์ เกรียงโรจน์กุล , อุบลวรรณ คำแก้ว . "โครงการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 1."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
นิรมล ประทีปะจิตติ , พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , สุธาทิพย์ เกรียงโรจน์กุล , อุบลวรรณ คำแก้ว . โครงการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบสมองกลฝังตัว ครั้งที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.