ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแก้ปัญหาการละเชิงไวยากรณ์ในการแปลภาษาพูดโดยใช้ระเบียบไวยากรณ์หมวดคำแบบอุปนัยจากความทรงจำ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแก้ปัญหาการละเชิงไวยากรณ์ในการแปลภาษาพูดโดยใช้ระเบียบไวยากรณ์หมวดคำแบบอุปนัยจากความทรงจำ
นักวิจัย : กนกอร ตระกูลทวีคูณ , ณัฐพล กฤษสุทธิกุล , ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ , ปรัชญา บุญขวัญ , พีรเชษฐ ปอแก้ว , วสันต์ ณ ชัย , เทพชัย ทรัพย์นิธิ
คำค้น : ระเบียบไวยากรณ์หมวดคำแบบอนุมานจากความทรงจำ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10642
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทความนี้นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาการละในเชิงวากยสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการแปลภาษาพูด โดยการขยายขีดความสามารถของระเบียบไวยากรณ์แบบหมวดคำ วิธีการที่นำเสนอในบทความนี้เน้นไปที่การแก้ไขปัญหาการละในทางไวยากรณ์และการใช้โครงสร้างกริยาเรียงในภาษาไทย การแปลภาษาพูดประสบปัญหาการละ เนื่องจากการละส่วนของประโยคภายใต้โครงสร้างประโยคความรวมและโครงสร้างกริยาเรียง จะต้องได้รับการแก้ไขเสียก่อน ระเบียบไวยากรณ์หมวดคำได้รับการเพิ่มเติมตัวดำเนินการพิเศษ เช่น การจดจำส่วนที่ถูกละ การอนุมานส่วนที่ถูกละ และการเชื่อมโยงส่วนที่ถูกละเข้าด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหาการละดังกล่าวในระดับไวยากรณ์ ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ ระบบแปลภาษาจะสามารถสร้างรูปสรรพนามแทนที่ส่วนที่ถูกละในโครงสร้างประโยคความรวมได้ถูกต้อง ในขณะที่สามารถเลือกโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องเพื่อแปลโครงสร้างกริยาเรียงได้ This paper presents a generalized framework of syntax-based gap resolution in spoken language translation using an extended version of categorial grammar. Among several issues in spoken language translation such as ellipsis, broken grammar, and fragmental utterances, the use of grammatical ellipsis and verb serialization are concentrated and resolved. The translation suffers the issues of gapping, because "deletion under coordination and "verb serialization are necessary to be resolved beforehand. Rudimentary operations, i.e. antecedent memorization, gap induction, and gap resolution, were introduced to the categorial grammar to resolve gapping issues syntactically. Hereby, pronominal references can be generated for deletion under coordination, while sentence structures can be properly selected for verb serialization.

บรรณานุกรม :
กนกอร ตระกูลทวีคูณ , ณัฐพล กฤษสุทธิกุล , ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ , ปรัชญา บุญขวัญ , พีรเชษฐ ปอแก้ว , วสันต์ ณ ชัย , เทพชัย ทรัพย์นิธิ . (2550). การแก้ปัญหาการละเชิงไวยากรณ์ในการแปลภาษาพูดโดยใช้ระเบียบไวยากรณ์หมวดคำแบบอุปนัยจากความทรงจำ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กนกอร ตระกูลทวีคูณ , ณัฐพล กฤษสุทธิกุล , ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ , ปรัชญา บุญขวัญ , พีรเชษฐ ปอแก้ว , วสันต์ ณ ชัย , เทพชัย ทรัพย์นิธิ . 2550. "การแก้ปัญหาการละเชิงไวยากรณ์ในการแปลภาษาพูดโดยใช้ระเบียบไวยากรณ์หมวดคำแบบอุปนัยจากความทรงจำ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กนกอร ตระกูลทวีคูณ , ณัฐพล กฤษสุทธิกุล , ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ , ปรัชญา บุญขวัญ , พีรเชษฐ ปอแก้ว , วสันต์ ณ ชัย , เทพชัย ทรัพย์นิธิ . "การแก้ปัญหาการละเชิงไวยากรณ์ในการแปลภาษาพูดโดยใช้ระเบียบไวยากรณ์หมวดคำแบบอุปนัยจากความทรงจำ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
กนกอร ตระกูลทวีคูณ , ณัฐพล กฤษสุทธิกุล , ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ , ปรัชญา บุญขวัญ , พีรเชษฐ ปอแก้ว , วสันต์ ณ ชัย , เทพชัย ทรัพย์นิธิ . การแก้ปัญหาการละเชิงไวยากรณ์ในการแปลภาษาพูดโดยใช้ระเบียบไวยากรณ์หมวดคำแบบอุปนัยจากความทรงจำ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.