ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : นิตยา เลาหะจินดา , วีระศักดิ์ อุดมโชค , อรรณพ หอมจันทร์ , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , ประหยัด นันทศีล , พูลศิริ ชูชีพ , น.ส.กรองจิต เกษจินดา , น.ส.ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์ , ผศ.ดร. กิตติพันธ์ เตชะกิตติโรจน์ , ดร. วิรัช วงศ์ไพบูรลย์ , อ. วุฒิกร ตรีวิทยานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930040000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิตยา เลาหะจินดา , วีระศักดิ์ อุดมโชค , อรรณพ หอมจันทร์ , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , ประหยัด นันทศีล , พูลศิริ ชูชีพ , น.ส.กรองจิต เกษจินดา , น.ส.ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์ , ผศ.ดร. กิตติพันธ์ เตชะกิตติโรจน์ , ดร. วิรัช วงศ์ไพบูรลย์ , อ. วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ . (2551). การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นิตยา เลาหะจินดา , วีระศักดิ์ อุดมโชค , อรรณพ หอมจันทร์ , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , ประหยัด นันทศีล , พูลศิริ ชูชีพ , น.ส.กรองจิต เกษจินดา , น.ส.ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์ , ผศ.ดร. กิตติพันธ์ เตชะกิตติโรจน์ , ดร. วิรัช วงศ์ไพบูรลย์ , อ. วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ . 2551. "การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นิตยา เลาหะจินดา , วีระศักดิ์ อุดมโชค , อรรณพ หอมจันทร์ , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , ประหยัด นันทศีล , พูลศิริ ชูชีพ , น.ส.กรองจิต เกษจินดา , น.ส.ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์ , ผศ.ดร. กิตติพันธ์ เตชะกิตติโรจน์ , ดร. วิรัช วงศ์ไพบูรลย์ , อ. วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ . "การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
นิตยา เลาหะจินดา , วีระศักดิ์ อุดมโชค , อรรณพ หอมจันทร์ , พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ , ประหยัด นันทศีล , พูลศิริ ชูชีพ , น.ส.กรองจิต เกษจินดา , น.ส.ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์ , ผศ.ดร. กิตติพันธ์ เตชะกิตติโรจน์ , ดร. วิรัช วงศ์ไพบูรลย์ , อ. วุฒิกร ตรีวิทยานนท์ . การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.