ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน
นักวิจัย : ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ , Chayakrit Charoensiriwath
คำค้น : Business and management , Business information system (incl. data processing) , Commerce , management and services , Supply Chain Management , การบริหารจัดการโซ่อุปทาน , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , ห่วงโซ่อุปทาน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9850
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันการบริหารจัดการโซ่อุปทาน (supply chain management) เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และกำลังได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะการมีระบบบริหารจัดการโซ่อุปทานที่ดีจะทำให้ต้นทุนสินค้าและบริการลดลง การจัดการสินค้าคงคลังและการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากขึ้นซึ่งจะสามารถนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ ทั้งนี้ที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการโซ่อุปทานที่ดี ดังจะเห็นได้จากภาคอุตสาหกรรมได้เริ่มนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยในเรื่องการบริหารจัดการโซ่อุปทานมาใช้ในองค์กรมาใช้งาน เช่น ระบบ EDI เทคโนโลยี RFID GPS รวมถึงซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ เช่น EPR WMS ฯลฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้การบริหารโซ่อุปทานของตนมีความคล่องตัว สามารถคำนวณและพยากรณ์ความต้องการได้อย่างถูกต้อง สามารถบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิธิภาพ ลดปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากการบริหารโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

หนังสือเล่มนี้ เราพิจารณาถึงคุณค่าของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการมีข้อมูลเพียงพอกับการนำไปใช้ได้จริงทั่วห่วงโซ่อุปทาน และความหมายโดยนัยของการมีข้อมูลเพียงพอในการนำไปใช้เพื่อให้เกิดโครงสร้างและการจัดการที่มีประสิทธิภาพของการบูรณาการกันของบริษัททั้งห่วงโซ่อุปทาน การจัดการโซ่อุปทานในยุคสมัยปัจจุบัน ข้อมูลข่าวสารได้เข้ามาแทนที่สินค้าคงคลัง เทคโนโลยีสารสนเทศได้ยกระดับความสามารถของห่วงโซ่อุปทาน และสมควรถูกจัดการให้ได้ผลดี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เกิดการลดลงของสินค้าคงคลังที่ต้องจัดเก็บ และลดต้นทุนทั้งระบบลง

หนังสือเล่มนี้ได้รวมกรณีศึกษาของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนได้ทำการสำรวจ และศึกษาสถานะของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมนี้และได้สรุปแนวทางเพื่อการพัฒนาต่อไปในอนาคตด้วย

บรรณานุกรม :
ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ , Chayakrit Charoensiriwath . (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ , Chayakrit Charoensiriwath . 2552. "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ , Chayakrit Charoensiriwath . "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ , Chayakrit Charoensiriwath . เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโซ่อุปทาน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.