ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 17799 (ร่าง 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 17799 (ร่าง 1)
นักวิจัย : ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร , บรรจง หะรังษี , โกเมน พิบูลย์โรจน์
คำค้น : ISO 17799 , ISO 17799 IT security , IT security , Standard , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9679
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารฉบับนี้เป็นร่างมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยขั้นตำสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งานในสำนักงาน ซึ่งเสนอต่อคณะอนุกรรมการความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย

บรรณานุกรม :
ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร , บรรจง หะรังษี , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . (2547). มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 17799 (ร่าง 1).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร , บรรจง หะรังษี , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . 2547. "มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 17799 (ร่าง 1)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร , บรรจง หะรังษี , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . "มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 17799 (ร่าง 1)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
ดวงกมล ทรัพย์พิทยากร , บรรจง หะรังษี , โกเมน พิบูลย์โรจน์ . มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 17799 (ร่าง 1). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.