ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของสาธารณชนที่มีต่อการใช้บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย “ภาษิต”

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของสาธารณชนที่มีต่อการใช้บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย “ภาษิต”
นักวิจัย : พรรณี พนิตประชา , Pannee Panitpracha
คำค้น : Artificial Intelligence and signal and image processing , Electronic dictionaries , English language , Information, computing and communication sciences , Machine learning , Pasit , Thai language , การแปลภาษาด้วยเครื่อง , พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ , ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย , ภาษิต , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9667
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อสื่อสาร สืบค้นข้อมูล และเพื่อความบันเทิง ตลอดจนใช้เพื่อการพาณิชย์มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ข้อความต่างๆ ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันทางอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ ซึ่งถือเป็นภาษากลางที่ทุกประเทศทั่วโลกสามารถเข้าใจได้ง่าย ดังนั้น ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตควรมีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ภาษาอังกฤษยังคงเป็นกำแพงภาษาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ดีพอ สำหรับกลุ่มคนที่ใช้ภาษาต่างกัน การเตรียมข้อมูลหลายภาษาโดยให้มนุษย์เป็นผู้แปลจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบทุกด้าน และนับวันค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างบุคลากรสำหรับการแปลภาษาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สำหรับประเทศไทยนั้น ภาษาอังกฤษยังคงเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการรับและนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตของคนไทย เพราะมากกว่าร้อยละ 50 ของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ ดังนั้น การพัฒนาเครื่องมือช่วยแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยที่สามารถทำงานได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลข่าวสารจำนวนมหาศาลเหล่านั้นได้มากขึ้น เทคโนโลยีแปลภาษาและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญที่จะช่วยลดช่องว่างทางข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ (Digital divide) ระหว่างชุมชนที่ใช้ภาษาต่างกัน อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีแปลภาษาจะก่อให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ งานอื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คลังข้อมูลดิจิตอล สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ด้วย งานวิจัยเทคโนโลยีประมวลผล ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ (ซอฟต์แวร์ ภาษา และวิศวกรรมความรู้) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบแปลภาษาดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาระบบแปลภาษาขึ้น โดยดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาโปรแกรมแปลภาษาอังกฤษ-ไทย (Research & Development of English - Thai Machine Translation) เมื่อเดือนตุลาคม 2539 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้ชื่อโปรแกรม “ภาษิต” ซึ่งเป็นระบบแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอัตโนมัติที่ให้บริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้คนไทยที่ไม่มีทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาษาอังกฤษที่มีอยู่มากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วขึ้น โดยได้เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าไปใช้บริการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2543 ที่เว็บไซต์ http://www.suparsit.com

บรรณานุกรม :
พรรณี พนิตประชา , Pannee Panitpracha . (2547). โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของสาธารณชนที่มีต่อการใช้บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย “ภาษิต”.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พรรณี พนิตประชา , Pannee Panitpracha . 2547. "โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของสาธารณชนที่มีต่อการใช้บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย “ภาษิต”".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พรรณี พนิตประชา , Pannee Panitpracha . "โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของสาธารณชนที่มีต่อการใช้บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย “ภาษิต”."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
พรรณี พนิตประชา , Pannee Panitpracha . โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของสาธารณชนที่มีต่อการใช้บริการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย “ภาษิต”. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.