ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมช่วยในการจัดฟัน CephSmile

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมช่วยในการจัดฟัน CephSmile
นักวิจัย : วิศรุต พลสิทธิ์
คำค้น : ซีพลัสพลัสบิลเดอร์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , แบบจำลองแอคถีฟเชปโมเดล , โปรแกรมจัดฟันเซฟสไมล์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9643
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในช่วง 6 เดือนแรกนี้ได้มีการแก้โปรแกรม CephSmile ในส่วนการแสดงผลออกมาเป็นตารางให้แสดงค่าออกมาเป็นสีต่างๆ และ ให้อักษรชิดขวาหรืออยู่ตรงกลางแทนที่จะชิดซ้ายอย่างเดียว ซึ่งทำได้สำเร็จ นอกจากนี้ ยังมีการทําให้ตารางแสดงผลสามารถปรับแก้ไขค่าภายในตารางได้ ซึ่งทําได้ผลตามที่ต้องการคือสีของค่าที่วัดได้เปลี่ยนเมื่อค่า Standard Deviation หรือค่ามาตรฐานเปลี่ยนไปซึ่งได้ผลตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม การเขียน Design time Component หรับตาราง Stringgrid ที่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงยังทำไม่สำเร็จ ทำให้ผู้วิจัยหันไปใช้ TAdvStringGrid ที่เป็น Shareware Component ของทาง TSMSoft แทนจนกว่าผู้วิจัยจะหาทางเขียน Design time Component ออกมา นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ทดลองเกี่ยวกับ Active Shape Model กับภาพเรตินาที่ได้จากดร. จันทร์จิรา สินทนะโยธินซึ่งเก็บในรูปภาพตระกูล TIFF โดยตอนแรกนั้นจะต้องมีการหาขอบภาพด้วย Canny Edge Detection ก่อน จากการทดลองพบว่า ในการเปิดภาพ TIFF นั้นสามารถทําได้โดยการเลือกใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมดังนี้ จากการทดลองพบว่าแม้ Compoent ทั้ง BMGLib และ GDI Plus จะสามารถเปิดภาพ TIFF ได้จริงแต่ในการทํา Image Processing นั้น มีปัญหา เพราะไม่อาจใช้ C++ Builder Code ที่มีอยู่ได้โดยต้องเขียนใหม่ในรูป ANSI C ตามรูปแบบที่ผู้เขียน BMGLib Component กําหนด หรือไม่ก็ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อให้อยู่ในรูปแบบ GDIPlus ที่ทาง Microsoft กําหนด ส่วนในช่วง 6 เดือนหลังได้แก้ไขโปรแกรม CephSmile จากที่เขียนในโดย Borland C++ Builder เวอร์ชัน 5 เป็น Borland C++ Builder เวอร์ชัน 6 พบว่าต้องมีการสร้าง BCB Package ให้ Delphi Component ใหม่ และ ต้องเข้าไปใน Projects | Options แล้วเลือก Tab ชื่อ Directories/Conditionals เพื่อลบ Path ส่วนที่ไม่เกี่ยวกับโปรแกรม ออกให้หมด ถึงจะใช้การได้ นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาเรื่องการให้ฟังก์ชัน OpenGL Component เพื่อการสร้างภาพ 3 มิติ สำหรับ C++ Builder 5 ซึ่งพบว่าควรใช้ TOpenGLAPPanel Component ของ Allan Petersen http://www.cppb.allanpetersen.com/opengl.htm แทน TopenGLPanel Component ของ David Plakosh http://www.cobweb.net/~dplakosh/ เนื่องจาก TOpenGLPanel มีข้อจำกัดคือสามารถหมุนวัตถุได้ชิ้นเดียวใน OpenGL Panel Component อันหนึ่ง ซึ่งไม่สะดวกเท่ากรณี การใช้ TOpenGLAPPanel Component In the first 6 month, the researcher has correct the CephSmile source code so that the program can display the analysis results on the StringGrid table with fonts at different colors whcih can be change according to the standard deviations. Furthermore, the results on the StrignGrid will be right justification or middle justification according to the specifications, not just the default left justification. This one has been done very successful. Furthermore, the researcher has customized TStringGrid component as the way to edit and update the content inside the TStringGrid table in the way to change colors of the number inside string grid as the value of Standard Deviation has been changed. The experiment result has shown that it is possible edit the value inside the stringgrid and then change the color of the text according to updated value of Standard deviation if the customized StringGrid component is Runtime component. However, the researcher still has no idea how to turn the customized runtime component into customized design time component. The researcher has tried the alternative by using the shareware component TAdvStringGrid from TMSSoft and teh component works very well. Therfore, the reaservcher consider using TAdvStringGrid component until the resercher has found the way to compile the design time customized component The researcher also have tried to do the experiment on the active shape model on retina TIFF images received from Dr Chanjira Sinthanayothin. Initially, the researcher has tried to perform canny edge detection but the author need to open the TIFF image first. The researcher found that using either BMGLib component or GDI Plus library is a good way to open and save the TIFF images. However, the reseracher found that it is necessary to rewrite the image processing source codes into C language if the researcher continue using BMGLib components. It is necessary to use functions in GDI Plus library to perform image processing with GDI Plus. In the later 6 months, the researchers has modified CephSmiel source codes from Borland C++ Builder 5 to Borland C++ Builder 6 by recompiling the BCB Package for those Delphi components and erasing the paths NOT exist in BCB 6 by going to check the paths in Project | Options and the choosing Directory/Conditional Tab. Furthermore, the researchers has studied on the OpenGL Components for Borland C++ Builder 5 to study how to generate 3D image and found that the reaseracher should use TOpenGLAPPanel Component from Allan Petersen (instead of TOpenGLPanel Component from David Plakosh since TOpenGLPanel could not rotate different images at differetn rates within a single OpenGL panel comparing to TOpenGLAPPanel Component

บรรณานุกรม :
วิศรุต พลสิทธิ์ . (2547). โปรแกรมช่วยในการจัดฟัน CephSmile.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิศรุต พลสิทธิ์ . 2547. "โปรแกรมช่วยในการจัดฟัน CephSmile".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิศรุต พลสิทธิ์ . "โปรแกรมช่วยในการจัดฟัน CephSmile."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
วิศรุต พลสิทธิ์ . โปรแกรมช่วยในการจัดฟัน CephSmile. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.