ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ : รายงานการศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ : รายงานการศึกษา
นักวิจัย : เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู , ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด , ธนิต ชังถาวร , อรกนก พรรณรักษา , กริชผกา บุญเฟื่อง , กรัณฑรัตน์ นาขวา , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , Piengpen Butkatanyoo , Patarapong Intarakumnerd , Tanit Changthavorn , Orakanoke Phanraksa , Krithpaka Boonfueng , Karantarat Nakwa , Wanwisa Srikram
คำค้น : Bayh-Dol Act , Business and management , Commerce, management and services , Intellectual property , Intellectual property right (IPR) , การถ่ายทอดเทคโนโลยี , ทรัพย์สินทางปัญญา , สาขานิติศาสตร์ , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9592
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

"ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสถาบันวิจัยของรัฐหรือจากมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการก่อตั้งองค์กรธุรกิจขนาดย่อม หรือการนำเทคโนโลยีที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยจากสถาบันวิจัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ประเทศไทยมีข้อจำกัดอยู่หลายประการในระบบทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพในสถาบันวิจัย องค์กรธุรกิจเอกชน และมหาวิยาลัย ดังนั้นโครงการ “ศึกษาระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้” จึงได้ทำการศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆในระบบทรัพย์สินทางปัญญาไทย กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาและประสบการณ์ด้านนโยบายและกฎหมายของต่างประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะด้านกลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อระบบนวัตกรรมของชาติเพื่อนำประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการนำประเทศไทยเข้าสู่ระบบสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยมีอดีตรองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธาน และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรี (ดร. กิตติ ลิ่มสกุล) เป็นเลขานุการ คณะทำงานชุดนี้ได้เสนอรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านองค์ความรู้ต่ออดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนกลางในการประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ สวทช. ดำเนินการศึกษากฎหมายและมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นกรณีศึกษา ดังนั้นผลการศึกษาของโครงการนี้ จึงอาจนำไปใช้เป็นข้อเสนอส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการนำประเทศไทยเข้าสู่ระบบสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้

กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนโยบายการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในหลายๆ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ยังขาดความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายด้านเศรษฐกิจกับการใช้กลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา อาจมีองค์ประกอบหลายส่วน ได้แก่ กลยุทธ์ในการสร้างหรือการคิดค้นเทคโนโลยี การคุ้มครองเทคโนโลยีด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การบริหารจัดการเทคโนโลยีในแง่ของการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเชิงสาธาณะประโยชน์ โดยประเทศที่สามารถนำกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบนวัตกรรมหรือนโยบายเศรษฐกิจของประเทศอาจเรียกได้ว่าเป็น “Intellectual Property Driven Nation”

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โครงการ “ศึกษาระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้” จึงได้มีแนวคิดในการศึกษากลไกด้านกฎหมายและนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและของต่างประเทศ ศึกษาการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและปัญหาของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภาครัฐสู่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ศึกษากลยุทธ์ในการส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยใช้ประสบการณ์และแนวคิดของกฎหมาย Bayh-Dole Act ในประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นกรณีศึกษา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริม การสร้าง การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย เพื่อนำประเทศไทยเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้

บรรณานุกรม :
เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู , ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด , ธนิต ชังถาวร , อรกนก พรรณรักษา , กริชผกา บุญเฟื่อง , กรัณฑรัตน์ นาขวา , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , Piengpen Butkatanyoo , Patarapong Intarakumnerd , Tanit Changthavorn , Orakanoke Phanraksa , Krithpaka Boonfueng , Karantarat Nakwa , Wanwisa Srikram . (2551). ระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ : รายงานการศึกษา.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู , ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด , ธนิต ชังถาวร , อรกนก พรรณรักษา , กริชผกา บุญเฟื่อง , กรัณฑรัตน์ นาขวา , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , Piengpen Butkatanyoo , Patarapong Intarakumnerd , Tanit Changthavorn , Orakanoke Phanraksa , Krithpaka Boonfueng , Karantarat Nakwa , Wanwisa Srikram . 2551. "ระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ : รายงานการศึกษา".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู , ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด , ธนิต ชังถาวร , อรกนก พรรณรักษา , กริชผกา บุญเฟื่อง , กรัณฑรัตน์ นาขวา , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , Piengpen Butkatanyoo , Patarapong Intarakumnerd , Tanit Changthavorn , Orakanoke Phanraksa , Krithpaka Boonfueng , Karantarat Nakwa , Wanwisa Srikram . "ระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ : รายงานการศึกษา."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู , ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด , ธนิต ชังถาวร , อรกนก พรรณรักษา , กริชผกา บุญเฟื่อง , กรัณฑรัตน์ นาขวา , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , Piengpen Butkatanyoo , Patarapong Intarakumnerd , Tanit Changthavorn , Orakanoke Phanraksa , Krithpaka Boonfueng , Karantarat Nakwa , Wanwisa Srikram . ระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการเข้าสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ : รายงานการศึกษา. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.