ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded System

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded System
นักวิจัย : กัลยา อุดมวิทิต , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , อิสรา รำไพกุล , พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , อภิญญา กมลสุข , Kalaya Udomvitid , Chadamas Thuvasethakul , Isara Rampaigul , Peeranan Kanjanasrisuntorn , Sutat Patomnuphong , Apinya Kamolsook
คำค้น : Embedded computer systems , Policy and administration , Policy and political science , Policy research , Technology roadmapping , ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีระบบฝังตัว , แผนที่นำทางเทคโนโลยี
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9529
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก รายงาน"การจัดทำแผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded System" นี้ได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ (บอร์ดเนคเทค) แล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุมปทุมมา อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยฯ Embedded Systems (ES) หรือสมองกลฝังตัว คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ประมวลผลด้วยซีพียู ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักที่เปรียบเสมือนสมองของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาต่างๆ อาทิ โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิทัล เครื่องซักผ้า พีดีเอ รวมไปถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมใน ยานยนต์ ฯลฯ ปัจจุบันการนำระบบสมองกล ฝังตัวมาใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ มีมากขึ้นและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการสำรวจของ BCC Research Group ได้คาดการณ์ว่ามูลค่าการตลาดของกลุ่ม Embedded Systems ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 88 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีพ.ศ. 2552 และมีค่าการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อปี (AAGR-Average Annual Growth Rate) ที่ร้อยละ 14 สำหรับส่วนแบ่งการตลาดของทางด้านซอฟต์แวร์ที่ใช้กับ Embedded Systems จะมีมูลค่าที่ 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2552 ส่วนฮาร์ดแวร์คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 14.2 และมีมูลค่าการตลาด 78.7 พันล้านเหรียญสหรัฐใน ปีเดียวกัน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการขยายตัวของเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว จึงได้ดำเนินการศึกษาในโครงการจัดทำแผนที่การวิจัยสำหรับสมองกล ฝังตัว (Embedded System) ในปีงบประมาณ 2550 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ (1) ศึกษาและปรับปรุง (Rolling) แผนที่เทคโนโลยีด้านระบบสมองกลฝังตัวของประเทศไทยที่เคยมีการจัดทำในอดีตให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (2) สำรวจความต้องการใช้เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญและมีโอกาสที่จะนำระบบสมองกลฝังตัวไปใช้ในการสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรม และ (3) วิเคราะห์สถานภาพการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนำเสนอทิศทางการวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อเป็นแนวทางการวิจัยด้านสมองกลฝังตัวในประเทศไทยต่อไป

บรรณานุกรม :
กัลยา อุดมวิทิต , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , อิสรา รำไพกุล , พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , อภิญญา กมลสุข , Kalaya Udomvitid , Chadamas Thuvasethakul , Isara Rampaigul , Peeranan Kanjanasrisuntorn , Sutat Patomnuphong , Apinya Kamolsook . (2550). แผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded System.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลยา อุดมวิทิต , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , อิสรา รำไพกุล , พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , อภิญญา กมลสุข , Kalaya Udomvitid , Chadamas Thuvasethakul , Isara Rampaigul , Peeranan Kanjanasrisuntorn , Sutat Patomnuphong , Apinya Kamolsook . 2550. "แผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded System".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลยา อุดมวิทิต , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , อิสรา รำไพกุล , พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร , สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ , อภิญญา กมลสุข , Kalaya Udomvitid , Chadamas Thuvasethakul , Isara Rampaigul , Peeranan Kanjanasrisuntorn , Sutat Patomnuphong , Apinya Kamolsook . "แผนที่การวิจัยสำหรับ Embedded System."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.