ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับสมบูรณ์ "การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์"

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์ "การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์"
นักวิจัย : กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , รัชนี เอี่ยมฐานนท์ , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Ratchanee Iemthanon
คำค้น : Digital content , Policy and administration , Policy and political science , Policy research , ดิจิทัลคอนเทนท์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9241
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ดิจิทัลคอนเทนท์ (digital content) คือ “สารสนเทศที่มีรูปแบบดิจิทัล โดยอาศัยการสื่อ หรือการแสดงเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร หรือแม้แต่โทรทัศน์ หรือโรงภาพยนตร์ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบดิจิทัลเป็นหลัก” ซึ่งในปัจจุบันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ทั่วโลกมีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ เช่น ความก้าวหน้าและการหลอมรวมกันของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายที่ทั่วโลกเริ่มพัฒนาเข้าสู่ยุค 3G ดังนั้นผู้ประกอบการหลายรายทั้งเอกชนในประเทศไทย และต่างประเทศ ต่างก็ให้ความสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น ทั้งนี้รูปแบบของธุรกิจจะเป็นลักษณะของการจับมือเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่าง ผู้ให้บริการกับเจ้าของเนื้อหา (content) นอกจากนี้ตลาดดิจิทัลคอนเทนท์ยังเป็นตลาดการค้าแบบเสรี ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากรระหว่างประเทศทั่วโลกได้โดยง่าย ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถของบุคคล นำออกเผยแพร่หรือทำการค้าได้ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก เช่น เกม เพลง เป็นต้น สำหรับประเทศไทยยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ โดยสัดส่วนมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนท์มีประมาณร้อยละ 10 ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์โดยรวม ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการและแนวโน้มการขยายตัวของตลาดดิจิทัลคอนเทนท์ทั่วโลก แต่ในปัจจุบันตลาดดิจิทัลคอนเทนท์เริ่มได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยหลายๆ ฝ่ายมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีต้นทุนและอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดต่ำ แต่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างมาก จึงได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ขึ้นในปีงบประมาณ 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาสถานภาพและการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ของไทยในอดีต เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์สำหรับประเทศไทยต่อไป สำหรับประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (The Association of Thai ICT Industry: ATCI) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (The Association of Thai Software Industry: ATSI) และสมาคมซิกกราฟ (SIGGRAPH : Special Interest Group on GRAPHics and Interactive Techniques) ได้คาดประมาณมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการในปี 2548 เท่ากับ 41,477 ล้านบาท หรือประมาณ 1,037 ล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2550 ทางคณะผู้วิจัยได้คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าตลาดเป็น 60,220 ล้านบาท (ประมาณ 1,771 ล้านเหรียญสหรัฐ ) หรือคาดว่าจะขยายตัวขึ้นร้อยละ 14.1 จากปีก่อน (ดังตารางด้านล่าง) ช่วงหลายปีที่ผ่านมามูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่มูลค่าตลาดส่วนหนึ่งเกิดจากการซื้อขายซอฟต์แวร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งสูงถึงร้อยละ 70 ของมูลค่าตลาดซอฟต์แวร์โดยรวม สำหรับแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย คณะผู้วิจัยได้ทำการประมาณค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนท์ของไทยโดยใช้ฐานข้อมูลจาก “สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ปี 2549 และ ปี 2550” เป็นฐานในการประมาณค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนท์ ซึ่งอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ในปี 2550 คาดว่ามีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 7,071 ล้านบาท (ประมาณ 208 ล้านเหรียญสหรัฐ ) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของตลาดซอฟต์แวร์ทั้งหมด ซึ่งสามารถจำแนกเป็นสัดส่วนมูลค่าการตลาดในแต่ละด้านได้ดังรูปด้านล่าง โดยมูลค่าของตลาดแอนิเมชั่นมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 43 ในขณะที่ตลาดโมบายคอนเทนท์มีสัดส่วนร้อยละ 29 และอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตลาดเกมและ e-Learning มีสัดส่วนร้อยละ 28 ของตลาดดิจิทัลคอนเทนท์ทั้งหมด

บรรณานุกรม :
กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , รัชนี เอี่ยมฐานนท์ , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Ratchanee Iemthanon . (2550). รายงานฉบับสมบูรณ์ "การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , รัชนี เอี่ยมฐานนท์ , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Ratchanee Iemthanon . 2550. "รายงานฉบับสมบูรณ์ "การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์"".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , รัชนี เอี่ยมฐานนท์ , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Ratchanee Iemthanon . "รายงานฉบับสมบูรณ์ "การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์"."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , รัชนี เอี่ยมฐานนท์ , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Ratchanee Iemthanon . รายงานฉบับสมบูรณ์ "การศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์". ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.