ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….
นักวิจัย : นิรดา วีระโสภณ , ภัทรวรรณ จารุมิลินท , สุรางคณา วายุภาพ , Nirada Werasopon , Surankana Wayuparb
คำค้น : Data Protection Act , Policy and administration , Policy and political science , Privacy, Right of , Public Policy , ข้อมูลส่วนบุคคล , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขานิติศาสตร์ , สิทธิส่วนบุคคล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9184
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นหนึ่งในกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศหกฉบับที่ดำเนินการยกร่างโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ตามโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี และต่อมาได้มีการโอนภารกิจในส่วนของหน่วยงานที่ดูแลพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ (ส.ข.ร.) สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่เป็นหลักประกันต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เป็นต้น แต่ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล สถานะปัจจุบันของร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.... คือเสร็จสิ้นจากการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) อนึ่ง ในการพิจารณารอบที่ 2 ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ได้มีหนังสือขอเชิญให้เนคเทคแต่งตั้งผู้แทนเพื่อเข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง เนื่องด้วยเนคเทคเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี ประกอบกับเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนที่คณะอนุกรรมการกำกับการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการมีมติให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าของเรื่อง อนึ่ง เนื่องด้วยร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถือเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญต่อสังคมยุคปัจจุบัน และมีผลกระทบต่อบุคคลทุกคน เพราะถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่จะช่วยคุ้มครองการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในการนี้จึงได้สรุปสาระสำคัญและเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ผู้แทนจากเนคเทคได้เสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาในการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายดังต่อไปนี้

บรรณานุกรม :
นิรดา วีระโสภณ , ภัทรวรรณ จารุมิลินท , สุรางคณา วายุภาพ , Nirada Werasopon , Surankana Wayuparb . (2551). ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. …..
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นิรดา วีระโสภณ , ภัทรวรรณ จารุมิลินท , สุรางคณา วายุภาพ , Nirada Werasopon , Surankana Wayuparb . 2551. "ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นิรดา วีระโสภณ , ภัทรวรรณ จารุมิลินท , สุรางคณา วายุภาพ , Nirada Werasopon , Surankana Wayuparb . "ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
นิรดา วีระโสภณ , ภัทรวรรณ จารุมิลินท , สุรางคณา วายุภาพ , Nirada Werasopon , Surankana Wayuparb . ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.