ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานผลการสำรวจผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการสำรวจผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
นักวิจัย : กษิติธร ภูภราดัย , ปัญชลี พึ่งพิศ , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Puncharee Pungpit , Wanwisa Srikram , Sirintorn Chaisakda , Orachat Leingpeboon
คำค้น : Businesspeople , Computer software , Computer software industry , Engineering and technology , Information, computing and communication sciences , Softwar Park Thailand , Software , Thailand , ซอฟต์แวร์ , ซอฟต์แวร์พาร์ค , ผู้ประกอบการ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ , เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9169
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

"การศึกษาลักษณะของผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทย โดยทำการสำรวจในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2551 จากผู้เช่าทั้งหมด 56 ราย มีผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่อยู่ทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อทำความเข้าใจถึงลักษณะของผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ และสอบถามถึงความพึงพอใจในบริการเช่าพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาบริการต่าง ๆให้ดียิ่งขึ้น จากการสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ส่วนใหญ่มีลักษณะเด่นๆ ดังนี้ ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผู้เช่าส่วนใหญ่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ IT โดยพบว่าผู้ประกอบการมักประกอบธุรกิจด้าน IT ที่หลากหลายมากกว่า 1 ประเภท ทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ บริการด้านคอมพิวเตอร์ แต่ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ขนาดบริษัท : พบว่าบริษัทส่วนใหญ่มีขนาดเล็กโดยมีรายได้ต่ำกว่า 10 ล้านบาทต่อปี และมีพนักงานโดยเฉลี่ยประมาณ 14 คนต่อบริษัท โดยส่วนใหญ่มีเจ้าของเป็นคนไทย (คนไทยถือหุ้น 100 %) คิดเป็นร้อยละ 64.7 อย่างไรก็ตามมีบริษัทต่างชาติ (ต่างชาติถือหุ้น 100 %) อยู่ในพื้นที่ด้วย คิดเป็นร้อยละ 17.6 และบริษัทที่มีการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 17.6 ลักษณะการทำตลาด : ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะทำตลาดด้วยตนเอง ไม่ได้ขายผ่านตัวแทน กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคธุรกิจ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต มีบริษัทที่ตอบว่ามีการทำตลาดกับต่างประเทศอยู่ 10 ราย จาก 35 ราย และส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการในกลุ่ม Enterprise Software เมื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของบริษัท จำนวนบุคลากรด้านเทคนิค และปริมาณการเช่าพื้นที่ของบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯมาเทียบกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ (Economic Impact) ของประเทศแล้วพบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ ค่าตอบแทนของบุคลากรด้านเทคนิค : บุคลากรด้านเทคนิคซอฟต์แวร์ในบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯมีเงินเดือนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 28,185 บาทต่อเดือน ซึ่งสูงกว่าบุคลากรเทคนิคซอฟต์แวร์ในประเทศที่มีเงินเดือนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 26,758 บาทต่อเดือน การจ้างงาน : เมื่อพิจารณามูลค่าการจ้างงานในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯกับมูลค่าการจ้างงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศพบว่า มูลค่าการจ้างงานในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯคิดเป็นร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการจ้างงาน ICT ในประเทศ รายได้ : เมื่อนำรายได้ของผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ในปี 2550 พบว่า รายได้ของผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของ GDP รายได้ต่อปริมาณการเช่าพื้นที่ : เมื่อเทียบรายได้ของผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯกับปริมาณการเช่าพื้นที่นั้นพบว่า รายได้ของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์อยู่ที่ 100,000 บาทต่อตารางเมตร เมื่อพิจารณารายได้ของบริษัทต่อจำนวนบุคลากรด้านเทคนิคพบว่า บุคลากรด้านเทคนิคของบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ 1 คน จะทำรายได้ให้กับบริษัทได้ประมาณ 1.2 ล้านบาท เมื่อสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการที่พบในการทำธุรกิจในปัจจุบัน พบว่า ปัญหาเรื่องบุคลากรเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการกล่าวถึงมากที่สุด โดยมีปัญหาทั้งเรื่องการขาดแคลนเชิงปริมาณ และขาดบุคลากรเชิงคุณภาพ รองลงมาคือ ปัญหาเรื่องเงินทุน โดยผู้ประกอบการได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐที่น่าสนใจในหลายๆ ประเด็น เช่น การจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน IT ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การลดภาษีแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ และการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าว เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปัญหาของผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ของประเทศในภาพรวมพบว่า ปัญหาที่ผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯประสบนั้นคล้ายคลึงกับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากร การทำตลาดใน และต่างประเทศ ปัญหาเรื่องเงินทุน และกฎระเบียบและเงื่อนไขภาครัฐ มีเพียงปัญหาด้านเทคโนโลยีในเรื่องการที่ภาครัฐไม่ให้การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาในภาคเอกชน แต่สนับสนุนเฉพาะการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบเท่านั้นที่ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50.0) เห็นว่าเป็นปัญหาที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ แต่สำหรับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศกลับไม่พบปัญหานี้แต่อย่างใด ในเรื่องความพอใจในการเช่าพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ผู้ประกอบการโดยเฉลี่ยมีความพอใจในระดับค่อนข้างสูง โดยร้อยละ 62.9 ตอบว่าค่อนข้างพอใจถึงพอใจอย่างยิ่ง และมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ จะจัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการด้วย โดยสนใจเรื่องหลักสูตรการอบรมสัมมนาสำหรับผู้บริหารมากที่สุด สำหรับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการให้มีการปรับปรุงการมากที่สุด ได้แก่ การเพิ่มพื้นที่จอดรถซึ่งปัจจุบันมีไม่พอเพียงต่อการใช้งาน สำหรับข้อเสนอแนะที่มีต่อกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมีดังนี้ อยากให้มีการจัดทำข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้เช่าผ่านช่องทางต่างๆ และปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้มีความทันสมัย (Update) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รู้จักกันมากขึ้น ทราบข่าวคราวระหว่างกันมากขึ้น ในเรื่องการสนับสนุนทางการตลาด อยากจะให้ช่วยทำตลาดโดยประชาสัมพันธ์บริษัทที่ตั้งอยู่ให้เป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้น รวมถึงการทำเว็บไซต์ข้อมูลบริษัทที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้าหาข้อมูลได้ง่าย สำหรับปัญหาอุปสรรคที่สำคัญในการสำรวจครั้งนี้ก็คือ แบบสอบถามมีคำถามจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกันกลับไม่สามารถลงรายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ได้มากนัก เนื่องจากการสำรวจนี้ทำร่วมกับการสำรวจตลาดซอฟต์แวร์ ซึ่งสำรวจผู้ประกอบการทั่วประเทศ ในอนาคตหากต้องการศึกษารายละเอียดในเชิงลึก อาจจะต้องมีการสำรวจแยกต่างหาก ทั้งนี้การสำรวจผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ครั้งนี้ เป็นการสำรวจเฉพาะกิจกรรมการให้เช่าพื้นที่ ซึ่งเป็นเพียงกิจกรรมย่อยๆ กิจกรรมหนึ่งของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ถ้าต้องการศึกษาเพื่อให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯอย่างแท้จริง ควรทำการสำรวจการดำเนินงานภายใต้กิจกรรมอื่นๆ ของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯ ร่วมด้วย เพื่อจักได้มาซึ่งข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแนวทางการดำเนินงานของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ฯต่อไป"

บรรณานุกรม :
กษิติธร ภูภราดัย , ปัญชลี พึ่งพิศ , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Puncharee Pungpit , Wanwisa Srikram , Sirintorn Chaisakda , Orachat Leingpeboon . (2551). รายงานผลการสำรวจผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , ปัญชลี พึ่งพิศ , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Puncharee Pungpit , Wanwisa Srikram , Sirintorn Chaisakda , Orachat Leingpeboon . 2551. "รายงานผลการสำรวจผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , ปัญชลี พึ่งพิศ , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Puncharee Pungpit , Wanwisa Srikram , Sirintorn Chaisakda , Orachat Leingpeboon . "รายงานผลการสำรวจผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
กษิติธร ภูภราดัย , ปัญชลี พึ่งพิศ , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Puncharee Pungpit , Wanwisa Srikram , Sirintorn Chaisakda , Orachat Leingpeboon . รายงานผลการสำรวจผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.