ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการโทรคมนาคม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการโทรคมนาคม
นักวิจัย : กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สุมาวสี ศาลาสุข , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Sumavasee Salasuk
คำค้น : Business and management , Commerce, management and services , Free trade , Information technology , Information Technology and Communication , Telecommunication , การค้าเสรีและการคุ้มครอง , การเจรจาการค้า , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , โทรคมนาคม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9142
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การเจรจาการค้าระหว่างประเทศเริ่มให้ความสำคัญกับการเจรจาการค้าบริการมากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศไทยเองมีนโยบายการเปิดตลาดการค้าสินค้าและบริการกับต่างประเทศทั้งในกรอบพหุภาคีและในกรอบทวิภาคี โดยสาขาบริการทางด้านโทรคมนาคมเป็นสาขาที่ได้รับข้อเรียกร้องจากหลายๆ ประเทศที่ไทยมีความตกลงการค้าเสรีด้วยและรวมถึงประเทศที่กำลังพิจารณาการเปิดตลาดการค้าบริการโทรคมนาคม และเนื่องจากบริการโทรคมนาคมเป็นบริการพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในวงกว้าง การจัดทำนโยบายการเปิดตลาดในเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องมีการศึกษาผลกระทบ, วิธีการเปิดตลาด, รวมถึงแนวทางการเจรจาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดทำนโยบายการเจรจาสาขาโทรคมนาคมของประเทศ ด้วยเหตุดังกล่าวกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดให้มีการศึกษาโครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ทำการศึกษาและจัดทำเป็นกรอบนโยบายเชิงรุกในการเจรจาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยในรายงานการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฉบับนีั้เป็นการจัดทำนโยบายการเปิดตลาดเชิงรุกทางด้านสาขาโทรคมนาคมเป็นหลัก

บรรณานุกรม :
กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สุมาวสี ศาลาสุข , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Sumavasee Salasuk . (2549). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการโทรคมนาคม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สุมาวสี ศาลาสุข , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Sumavasee Salasuk . 2549. "รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการโทรคมนาคม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สุมาวสี ศาลาสุข , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Sumavasee Salasuk . "รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการโทรคมนาคม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สุมาวสี ศาลาสุข , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Sumavasee Salasuk . รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาบริการโทรคมนาคม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.