ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมองอนาคตเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ สำหรับจัดการกับโรคติดต่ออุบัติใหม่

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมองอนาคตเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ สำหรับจัดการกับโรคติดต่ออุบัติใหม่
นักวิจัย : อลิสา คงทน , ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี , กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , จินตนา พัฒนาธรชัย , Alisa Kongthon , Nathasit Gerdsri , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Jintana Pattanatornchai
คำค้น : Communication , Computers , Electronic , Emerging infectious diseases , Information system , Information, computing and communication sciences , Knowledge engineering , Technology foresight , Telecommunication , การมองอนาคตเทคโนโลยี , การสื่อสาร , คอมพิวเตอร์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อิเล็กทรอนิกส์ , โทรคมนาคม , โรคอุบัติใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9106
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวางแผนเกี่ยวกับทิศทางของการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ (ECTI) ที่เข้าไปมีบทบาทในด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการที่จะช่วยส่งผลให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น เช่น โรคระบาด และโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำต่างๆ เนื่องจากในอนาคตเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศจะเข้ามาช่วยติดตามและป้องกันโรคได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งในการวางแผนเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยของระบบสารสนเทศเพื่อการแพทย์และสาธารณสุขในอนาคตนั้นจำเป็นต้องทำอย่างเป็นระบบที่เชื่อถือได้ ปัจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศได้เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการสาธารณสุขมากขึ้น โดยตั้งแต่ระบบง่ายๆ อย่างเช่น การจัดการฐานข้อมูลคนไข้ ฐานข้อมูลการใช้ยาในการรักษาพยาบาล ตลอดไปจนถึงระบบที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เช่น การคำนวณเกี่ยวกับพันธุกรรมของมนุษย์ นอกจากนั้นระบบสารสนเทศยังมีบทบาทอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังและติดตามเกี่ยวกับภาวะการระบาดของโรคต่างๆ เช่นโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ อย่างเช่น โรค SARS และไข้หวัดนก การระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำนอกจากจะมีผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพและชีวิตของประชากรแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาการที่ยั่งยืน และความมั่นคงของประเทศ อีกด้วย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ ที่สามารถนำมาใช้ในการป้องกันและบริหารจัดการโรคต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผลโดยเร็ว เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่บางอย่างที่สนับสนุนการป้องกันและจัดการกับโรคเหล่านี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ได้มาซึ่งโจทย์วิจัยที่สอดรับกับความต้องการที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมทั้งเสนอแนะนโยบายเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยี จึงได้เสนอให้มีการศึกษาเชิงนโยบายเรื่อง “การมองอนาคตเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศสำหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่” โดยใช้กระบวนการมองอนาคต (foresight) เช่น การใช้วิธีวิเคราะห์เหมืองข้อมูล (data mining) โดยสืบค้นฐานข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในเพื่อตรวจหาความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ กับโรคติดต่ออุบัติใหม่ และการจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี (technology roadmapping) เพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ได้ร่วมกันหาแนวคิดใหม่ๆ ในการนำเทคโนโลยีหลายสาขามาใช้อย่างเหมาะสมในลักษณะที่ผสานรวมเพื่อช่วยสนับสนุนการป้องกันและจัดการโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บรรณานุกรม :
อลิสา คงทน , ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี , กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , จินตนา พัฒนาธรชัย , Alisa Kongthon , Nathasit Gerdsri , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Jintana Pattanatornchai . (2550). การมองอนาคตเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ สำหรับจัดการกับโรคติดต่ออุบัติใหม่.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อลิสา คงทน , ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี , กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , จินตนา พัฒนาธรชัย , Alisa Kongthon , Nathasit Gerdsri , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Jintana Pattanatornchai . 2550. "การมองอนาคตเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ สำหรับจัดการกับโรคติดต่ออุบัติใหม่".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อลิสา คงทน , ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี , กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , จินตนา พัฒนาธรชัย , Alisa Kongthon , Nathasit Gerdsri , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Jintana Pattanatornchai . "การมองอนาคตเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ สำหรับจัดการกับโรคติดต่ออุบัติใหม่."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
อลิสา คงทน , ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี , กัลยา อุดมวิทิต , ปณิตา ล่ำซำ , จินตนา พัฒนาธรชัย , Alisa Kongthon , Nathasit Gerdsri , Kalaya Udomvitid , Panita Lamsam , Jintana Pattanatornchai . การมองอนาคตเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ สำหรับจัดการกับโรคติดต่ออุบัติใหม่. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.