ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550
นักวิจัย : กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ , ปณิตา ล่ำซำ , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , สุมาวสี ศาลาสุข , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Panita Lamsam , Wanwisa Srikram , Sirintorn Chaisakda , Sumavasee Salasuk , Orachat Leingpeboon , Nonthawat Magroodin
คำค้น : Information Technology and Communication , Market surveys , Thailand , ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9094
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสำรวจตลาดนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการสำรวจเมื่อปี 2549 ซึ่งในปีนี้ ดำเนินการภายใต้โครงการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งมีวัถตุประสงค์หลักเพื่อศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในเชิงลึก และสำรวจมูลค่าการใช้จ่ายในสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Spending) ในภาพรวม ตลาด ICT ที่ทำการสำรวจ ประกอบด้วย ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Computer Hardware) ตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (Computer Software) ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Services) และ ตลาดสื่อสาร (Communications) โดยมีการจัดเก็บข้อมูลในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2550 – มกราคม 2551 จากผู้ประกอบการกว่า 1,800 รายทั่วประเทศ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Tele-survey) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) รวมทั้งจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผลการสำรวจตลาดปี 2550 ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า การใช้จ่ายในตลาด ICT ของประเทศไทยมีมูลค่ารวมเท่ากับ 537,818 ล้านบาท โดยร้อยละ 72.7 เป็นการใช้จ่ายในตลาดสื่อสาร ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 391,218 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าการใช้จ่ายของตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์อยู่ในลำดับรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 12.8 ร้อยละ 10.6 และร้อยละ 3.8 ตามลำดับ โดยมีมูลค่าคิดเป็น 68,719 ล้านบาท 57,178 ล้านบาท และ 20,703 ล้านบาท ตามลำดับ และคาดว่าในปี 2551 ตลาด ICT จะมีการเติบโตจากปี 2550 ในอัตราร้อยละ 13.1 โดยตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์จะมีการเติบโตสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 26.9 รองลงมา ได้แก่ ตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ตลาดสื่อสาร และตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซึ่งจะมีการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 17.6 12.9 และ 6.8 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเฉพาะตลาด IT (Information Technology: IT) ซึ่งประกอบด้วยตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดสื่อสารเฉพาะส่วนของอุปกรณ์สื่อสาร พบว่า ตลาด IT ในปี 2550 มีมูลค่า 204,535 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2549 ร้อยละ 6.3 และคาดว่าในปี 2551 ตลาด IT จะเติบโตร้อยละ 14.4 โดยมีมูลค่าเป็น 234,073 ล้านบาท เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาด พบว่า ในปี 2550 ตลาดฮาร์ดแวร์มีสัดส่วนการถือครองตลาดสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร ตลาดซอฟต์แวร์ และ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 33.6 ร้อยละ 28.3 ร้อยละ 28.0 และร้อยละ 10.1 ตามลำดับ สัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในปี 2551 อย่างไรก็ตาม พบว่า ส่วนแบ่งของตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์และตลาดซอฟต์แวร์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของตลาดบริการอันเป็นไปตามแนวทางของสังคมที่มุ่งสู่สังคมฐานความรู้ (knowledge-based society) เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายด้าน ICT ในปี 2550 จำแนกตามภาคเศรษฐกิจ ได้แก่ ภาครัฐ (Government) ภาคเอกชน (Enterprise) ภาคครัวเรือน (Household/SOHO) ดังตารางที่ 3 พบว่า ภาคครัวเรือนมีสัดส่วนการใช้จ่ายในสินค้าและบริการด้าน ICT ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง คิดเป็นร้อยละ 53.3 โดยสัดส่วนการใช้จ่ายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ใช้จ่ายในตลาดฮาร์ดแวร์และตลาดสื่อสาร ขณะที่ ภาครัฐและภาคเอกชนรวมกันมีการใช้จ่ายด้าน ICT คิดเป็นร้อยละ 47.0 เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายตามภาคเศรษฐกิจ โดยพิจารณาเฉพาะตลาด IT กลับพบว่า ในปี 2550 ภาครัฐและภาคธุรกิจเป็นกลุ่มหลักที่ใช้จ่ายใน IT ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 77.6 ในขณะที่การใช้จ่ายจากภาคครัวเรือนคิดเป็นเพียงร้อยละ 22.4 เนื่องจากครัวเรือนมีการใช้จ่ายในตลาดอุปกรณ์สื่อสารประเภทข้อมูลน้อยมาก เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ในตลาดดังกล่าวเป็นสินค้าเพื่อใช้ในองค์กรหรือใช้ในโครงข่ายขนาดใหญ่

บรรณานุกรม :
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ , ปณิตา ล่ำซำ , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , สุมาวสี ศาลาสุข , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Panita Lamsam , Wanwisa Srikram , Sirintorn Chaisakda , Sumavasee Salasuk , Orachat Leingpeboon , Nonthawat Magroodin . (2551). สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ , ปณิตา ล่ำซำ , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , สุมาวสี ศาลาสุข , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Panita Lamsam , Wanwisa Srikram , Sirintorn Chaisakda , Sumavasee Salasuk , Orachat Leingpeboon , Nonthawat Magroodin . 2551. "สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ , ปณิตา ล่ำซำ , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , สุมาวสี ศาลาสุข , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Panita Lamsam , Wanwisa Srikram , Sirintorn Chaisakda , Sumavasee Salasuk , Orachat Leingpeboon , Nonthawat Magroodin . "สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ , ปณิตา ล่ำซำ , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , สุมาวสี ศาลาสุข , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Panita Lamsam , Wanwisa Srikram , Sirintorn Chaisakda , Sumavasee Salasuk , Orachat Leingpeboon , Nonthawat Magroodin . สรุปผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2550. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.