ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2551 และประมาณการปี 2552

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2551 และประมาณการปี 2552
นักวิจัย : กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ , ปณิตา ล่ำซำ , ปัญชลี พึ่งพิศ , พรรณี พนิตประชา , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , สุมาวสี ศาลาสุข , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Panita Lamsam , Puncharee Pungpit , Pannee Panitpracha , Wanwisa Srikram
คำค้น : Information Technology and Communication , Market surveys , Thailand , ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9085
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสำรวจตลาดในปีนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการสำรวจเมื่อปี 2550 ซึ่งในปีนี้ ดำเนินการภายใต้โครงการการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2551 และประมาณการปี 2552 ซึ่งมีวัถตุประสงค์หลักเพื่อสำรวจมูลค่าการใช้จ่ายในสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Spending) ที่เกิดในประเทศไทย โดยตลาด ICT ที่ทำการสำรวจ ประกอบด้วย ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Computer Hardware) ตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (Computer Software) ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Services) และ ตลาดสื่อสาร (Communications) การจัดเก็บข้อมูลมีขึ้นในระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2551 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ประกอบการรายหลักของตลาด (Key players) กว่า 200 รายทั่วประเทศ และใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ รายงานประจำปี และข่าวสารต่างๆ รวมทั้งจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในระหว่างเดือนธันวาคม 2551 - มกราคม 2552 ปี 2551 ที่ผ่านมานั้น สถานการณ์ในประเทศไทยมีความผันผวนในประเทศค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี และทวีความรุนแรงในช่วงปลายปี ประกอบกับความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลเด่นชัดในช่วงปลายปี โดยส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ทำให้เกิดการชะลอการใช้จ่ายในภาครัฐ ปรากฏการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อตลาด ICT ในภาพรวมเช่นกัน จากการสำรวจ ในปี 2551 พบว่าประเทศไทยมีการใช้จ่ายในสินค้าและบริการด้าน ICT โดยรวมเท่ากับ 542,854 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 เพียงร้อยละ 8.3 ซึ่งน้อยกว่าที่ประมาณการไว้เล็กน้อย ที่ร้อยละ 13.1 อย่างไรก็ตาม พบว่าแนวโน้มของการใช้จ่ายในกลุ่มต่างๆ ยังคงในรูปแบบเดิม กล่าวคือ การใช้จ่ายส่วนใหญ่อยู่ในตลาดสื่อสาร ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 69.9 หรือมีมูลค่าสูงถึง 379,216 ล้านบาท ขณะที่ลำดับรองลงมา ได้แก่ การใช้จ่ายในตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 13.9 ร้อยละ 11.6 และร้อยละ 4.6 ตามลำดับ โดยมีมูลค่าคิดเป็น 75,720 ล้านบาท 62,937 ล้านบาท และ 24,981 ล้านบาท ตามลำดับ และคาดว่าในปี 2552 ตลาด ICT จะมีการเติบโตจากปี 2551 ด้วยอัตราที่ลดลง คือเติบโตเพียงร้อยละ 5.2 ถือได้ว่าเป็นค่าต่ำที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา นอกจากปัจจัยด้านราคาที่ลดลงโดยปรกติแล้ว ยังคาดว่าเป็นผลกระทบสืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจจากทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ก่อตัวมาตั้งแต่ปลายปี 2551 และส่งผลสืบเนื่องต่อมายังต้นปี 2552 อย่างไรก็ตาม ตลาดที่คาดว่าจะมีการเติบโตสูงสุดในปี 2552 ได้แก่ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ เติบโตที่ร้อยละ 14.2 รองลงมา ได้แก่ ตลาดสื่อสาร และตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.6 และ 5.1 ตามลำดับ ในขณะที่ตลาดฮาร์ดแวร์นั้นคาดว่าจะไม่มีการเติบโต เมื่อพิจารณาเฉพาะตลาด IT (Information Technology: IT) ซึ่งประกอบด้วยตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ และตลาดอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล (Data Communication Equipments) พบว่า ตลาด IT ในปี 2551 โดยรวมมีมูลค่า 223,506 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2550 ร้อยละ 11.9 และคาดว่าในปี 2552 ตลาด IT จะเติบโตในอัตราที่ลดลง อยู่ที่ร้อยละ 6.0 โดยมีมูลค่าเป็น 236,912 ล้านบาท เมื่อพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มตลาด IT พบว่า ในปี 2550 ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มีสัดส่วนการถือครองตลาดสูงสุดเช่นเคย ด้วยสัดส่วนร้อยละ 33.9 ซึ่งลดลงจากปี 2550 เล็กน้อย (ร้อยละ 34.1) รองลงมา ได้แก่ ตลาดซอฟต์แวร์ ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร และ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 28.2, 27.8 และ 11.2 ตามลำดับ สังเกตได้ว่า ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์เริ่มมีส่วนแบ่งในตลาด IT เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มจากร้อยละ 10.7 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 11.2 และร้อยละ 12.0 ในปี 2551 และปี 2552ตามลำดับ ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เริ่มหดตัวลดลงอย่างช้าและต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับกระแสโลก ซึ่งนับวัน ธุรกิจด้านการบริการจะมีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น สำหรับในประเทศไทยนั้น พบว่าในปี 2551 สัดส่วนการใช้จ่ายในการบริการด้านคอมพิวเตอร์สูงถึง 1 ใน 3 (หรือร้อยละ 33) ของมูลค่าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และเมื่อพิจารณาให้แคบลง โดยเปรียบเทียบการใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ต่อ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ต่อ การบริการด้านคอมพิวเตอร์นั้น พบว่า ทุก 100 บาทที่มีการใช้จ่ายเพื่อซื้อฮาร์ดแวร์นั้น จะมีการใช้จ่ายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และการบริการด้านคอมพิวเตอร์ตามมาในมูลค่า 83 บาท และ 33 บาท ตามลำดับ เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายด้าน ICT ในปี 2551 จำแนกตามภาคเศรษฐกิจ ได้แก่ ภาครัฐ (Government) ภาคเอกชน (Enterprise/Corporate) และภาคครัวเรือน (Household/SOHO) พบว่า ภาคครัวเรือนมีสัดส่วนการใช้จ่ายในสินค้าและบริการด้าน ICT ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง คิดเป็นร้อยละ 52.5 หรือ 284,978 ล้านบาท โดยการใช้จ่ายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 81.2 (233,106 ล้านบาท) อยู่ในตลาดสื่อสาร สำหรับภาครัฐและภาคเอกชนนั้น มีการใช้จ่ายด้าน ICT รวมกันคิดเป็นร้อยละ 47.5 หรือ 257,876 ล้านบาท โดยการ ใช้จ่ายส่วนใหญ่อยู่ในตลาดสื่อสาร (ร้อยละ 56.7) และตลาดซอฟต์แวร์ (ร้อยละ 21.2) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายตามภาคเศรษฐกิจของตลาด IT กลับพบว่า ในปี 2551 ภาครัฐและภาคธุรกิจเป็นกลุ่มหลักที่ใช้จ่ายใน IT คิดเป็นร้อยละ 76.3 หรือ 173,442 ล้านบาท ในขณะที่ภาคครัวเรือนมีการใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 23.7 หรือ 53,064 ล้านบาท สาเหตุที่ภาคครัวเรือนเองมีการใช้จ่ายในส่วนของตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์และตลาดอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลน้อยมาก เพราะสินค้าและบริการส่วนใหญ่ของตลาดดังกล่าว เป็นสินค้าหรือบริการเพื่อใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม กลุ่มครัวเรือนจะเป็นผู้ใช้จ่ายหลักของตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ร้อยละ 57.5) เนื่องจากในกลุ่มนี้ สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นอกจากจะใช้ในสำนักงานหรือองค์กรแล้ว ยังเหมาะแก่การใช้งานในระดับครัวเรือนด้วย

บรรณานุกรม :
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ , ปณิตา ล่ำซำ , ปัญชลี พึ่งพิศ , พรรณี พนิตประชา , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , สุมาวสี ศาลาสุข , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Panita Lamsam , Puncharee Pungpit , Pannee Panitpracha , Wanwisa Srikram . (2552). สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2551 และประมาณการปี 2552.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ , ปณิตา ล่ำซำ , ปัญชลี พึ่งพิศ , พรรณี พนิตประชา , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , สุมาวสี ศาลาสุข , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Panita Lamsam , Puncharee Pungpit , Pannee Panitpracha , Wanwisa Srikram . 2552. "สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2551 และประมาณการปี 2552".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ , ปณิตา ล่ำซำ , ปัญชลี พึ่งพิศ , พรรณี พนิตประชา , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , สุมาวสี ศาลาสุข , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Panita Lamsam , Puncharee Pungpit , Pannee Panitpracha , Wanwisa Srikram . "สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2551 และประมาณการปี 2552."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ , ปณิตา ล่ำซำ , ปัญชลี พึ่งพิศ , พรรณี พนิตประชา , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , สุมาวสี ศาลาสุข , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Panita Lamsam , Puncharee Pungpit , Pannee Panitpracha , Wanwisa Srikram . สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2551 และประมาณการปี 2552. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.