ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย
นักวิจัย : กษิติธร ภูภราดัย , กัลยา อุดมวิทิต , ปรินันท์ วรรณสว่าง , พรรณี พนิตประชา , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , อภิญญา กมลสุข , เผ่าภัคร ศิริสุข , Kasititorn Pooparadai , Kalaya Udomvitid , Pannee Panitpracha , Wanwisa Srikram , Apinya Kamolsook
คำค้น : Electrical and electronic engineering , Engineering and technology , Radio frequency identification systems , RFID , Thailand , VLSI communication circuits , ระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อาร์เอฟไอดี , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9079
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

RFID (Radio Frequency Identification) หรือเทคโนโลยีการระบุด้วยคลื่นความถี่วิทยุ เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีผลต่อการทําธุรกิจและการดำเนินชีวิตประจําวันของมนุษย์ในปัจจุบันค่อนข้างมาก เนื่องจากระบบ RFID เป็นระบบที่มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีความสามารถในการคํานวณในระดับสูง มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ดี และสามารถรับ-ส่งข้อมูลโดยผ่านคลื่นแม่เหล็กหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแทนการสัมผัสทางกายภาพ ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายต่อผู้ใช้และช่วยลดขั้นตอนในการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังจากเอกสารในรูปแบบเดิมได้ เห็นได้จากมูลค่าตลาดทั่วโลกของ RFID ที่สูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจากการศึกษาของบริษัท Venture Development Corp. (VDC) พบว่าในปี ค.ศ. 2006 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยคิดเป็นมูลค่าของฮาร์ดแวร์ประมาณร้อยละ 59 ของมูลค่าตลาดรวม และในปี 2007 นี้คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีอัตราการเติบโตของตลาดต่อปี (CAGR) ร้อยละ 35 ไปจนถึงปี 2008 ส่งผลให้หลายประเทศในโลกให้ความสำคัญและประกาศนโยบายสนับสนุนอย่างจริงจัง ดังนั้น เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้งาน RFID ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยฝ่ายวิจัยกลยุทธ์และดัชนีอุตสาหกรรม จึงจัดให้มีโครงการศึกษาเรื่อง ”แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย” ขึ้น โดยมุ่งหวังว่าแผนที่นำทางดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม RFID ของไทยไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง รวมทั้งช่วยยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ RFID ในประเทศให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ และมีการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

บรรณานุกรม :
กษิติธร ภูภราดัย , กัลยา อุดมวิทิต , ปรินันท์ วรรณสว่าง , พรรณี พนิตประชา , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , อภิญญา กมลสุข , เผ่าภัคร ศิริสุข , Kasititorn Pooparadai , Kalaya Udomvitid , Pannee Panitpracha , Wanwisa Srikram , Apinya Kamolsook . (2551). แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , กัลยา อุดมวิทิต , ปรินันท์ วรรณสว่าง , พรรณี พนิตประชา , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , อภิญญา กมลสุข , เผ่าภัคร ศิริสุข , Kasititorn Pooparadai , Kalaya Udomvitid , Pannee Panitpracha , Wanwisa Srikram , Apinya Kamolsook . 2551. "แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , กัลยา อุดมวิทิต , ปรินันท์ วรรณสว่าง , พรรณี พนิตประชา , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , อภิญญา กมลสุข , เผ่าภัคร ศิริสุข , Kasititorn Pooparadai , Kalaya Udomvitid , Pannee Panitpracha , Wanwisa Srikram , Apinya Kamolsook . "แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
กษิติธร ภูภราดัย , กัลยา อุดมวิทิต , ปรินันท์ วรรณสว่าง , พรรณี พนิตประชา , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , อภิญญา กมลสุข , เผ่าภัคร ศิริสุข , Kasititorn Pooparadai , Kalaya Udomvitid , Pannee Panitpracha , Wanwisa Srikram , Apinya Kamolsook . แผนที่การพัฒนาอุตสาหกรรม RFID สำหรับประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.