ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานผลกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2551

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานผลกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2551
นักวิจัย : กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สุมาวสี ศาลาสุข , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Sumavasee Salasuk
คำค้น : Communication technologies , Computer communication networks , Engineering and technology , Internet , Internet users , ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อินเทอร์เน็ต
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9064
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยขึ้นเป็นปีที่ 9 ติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2542 เพื่อเก็บรวบรวมลักษณะของผู้ใช้และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย ไว้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง แบบสอบถามทุกๆปีจะมีการปรับปรุง/เพิ่มเติมแบบสอบถามบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยแบบสอบถามประจำปี 2551 นี้ ได้เพิ่มคำถามเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ (Social Networking) ซึ่งเป็นพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตรูปแบบหนึ่งที่กำลังแพร่หลายในปัจจุบัน จากการที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ข้อมูลต่างๆ ทั่วโลกได้ถูกนำมาเผยแพร่ในรูปแบบของบทความ มากมายบนเว็บไซต์ ทำให้ทุกคนในโลกนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันในหลายๆ ด้านของคนไทย และจากการที่จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้เอง ทำให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันบนโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ทัศนคติ จนกระทั่งเกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่า “สังคมออนไลน์” หรือ “ชุมชนออนไลน์” ซึ่งคือการตอบสนองของพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตต่อเทคโนโลยีเว็บไซต์ประเภทเว็บเซอร์วิส (web service) แต่เนื่องด้วยเป็นพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่งจะแพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้ภาครัฐยังขาดข้อมูลสำคัญในการพิจารณานโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในปีนี้จึงนำเรื่องของสังคมออนไลน์มาเป็นคำถามพิเศษประจำปี เพื่อศึกษาถึงบทบาทของสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตภายในประเทศ จัดทำเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

บรรณานุกรม :
กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สุมาวสี ศาลาสุข , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Sumavasee Salasuk . (2551). รายงานผลกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2551.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สุมาวสี ศาลาสุข , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Sumavasee Salasuk . 2551. "รายงานผลกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2551".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สุมาวสี ศาลาสุข , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Sumavasee Salasuk . "รายงานผลกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2551."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , สุมาวสี ศาลาสุข , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Sumavasee Salasuk . รายงานผลกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2551. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.