ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553
นักวิจัย : กษิติธร ภูภราดัย , กัลยา อุดมวิทิต , จินตนา พัฒนาธรชัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ปัญชลี พึ่งพิศ , พรรณี พนิตประชา , วทัญญู พุทธรักษา , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , สุมาวสี ศาลาสุข , Kasititorn Pooparadai , Kalaya Udomvitid , Jintana Pattanatornchai
คำค้น : Information Technology and Communication , Market surveys , Thailand , ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9061
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) สมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (TSEP) สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย (Thailand Cabling Association :TCA) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย (ATCM) และสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TRIDI) จัดให้มีการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications Technology: ICT) ของประเทศไทยประจำปี 2552 ขึ้น โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำการสำรวจหลักในครั้งนี้ ในปีนี้ ดำเนินการภายใต้โครงการศึกษาสภาวะตลาดและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2552 ซึ่งมีวัถตุประสงค์หลักเพื่อสำรวจมูลค่าการใช้จ่ายในสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Spending) ที่เกิดในประเทศไทย โดยตลาด ICT ที่ทำการสำรวจ ประกอบด้วย ตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Computer Hardware) ตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (Computer Software) ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Services) และตลาดสื่อสาร (Communications) การจัดเก็บข้อมูลมีขึ้นในระหว่างเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2552 ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ประกอบการรายหลักของตลาด (Key players) ประมาณ 70 รายทั่วประเทศ ผนวกกับการสำรวจด้วยแบบสอบถาม 522 ราย และการใช้ข้อมูลสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ รายงานประจำปี และข่าวสารต่างๆ รวมทั้งการจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มีการจัดทำในเบื้องต้น ระหว่างเดือนมกราคม 2553 ในปี 2552 ที่ผ่านมานั้น นับว่าสถานการณ์ในประเทศไทยประสบกับความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจต่อเนื่องจากปี 2551 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการชะลอการใช้จ่ายในภาคธุรกิจและภาครัฐ ปรากฏการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อตลาด ICT ในภาพรวมเช่นกัน จากการสำรวจ ในปี 2552 พบว่าประเทศไทยมีการใช้จ่ายในสินค้าและบริการด้าน ICT โดยรวมประมาณ 555,501 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 เพียงร้อยละ 6.0อย่างไรก็ตาม พบว่า แนวโน้มของการใช้จ่ายในกลุ่มต่างๆ ยังคงในรูปแบบเดิม กล่าวคือ การใช้จ่ายส่วนใหญ่อยู่ในตลาดสื่อสาร ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 65.1 หรือมีมูลค่าสูงถึงราว 3.6 แสนล้านบาท ขณะที่ลำดับรองลงมา ได้แก่ การใช้จ่ายในตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ตามลำดับ โดยมีมูลค่าคิดเป็น 80,869 ล้านบาท, 64,365 ล้านบาท และ 48,372 ล้านบาท ตามลำดับ และคาดว่าในปี 2553 ตลาด ICT จะมีการเติบโตจากปี 2552 ด้วยอัตราที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจจากทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น อีกทั้งหากมีการอนุญาตให้มีการให้บริการ 3G ในประเทศ จะก่อให้เกิดการขยายตัวของการจัดซื้ออุปกรณ์และเกิดการบริการที่คาดว่าจะมากขึ้นตามไปด้วย เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายด้าน ICT ในปี 2552 จำแนกตามภาคเศรษฐกิจ ได้แก่ ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (Government and State Enterprise) ภาคเอกชน (Corporate) และภาคครัวเรือนและธุรกิจครัวเรือนขนาดเล็ก (SOHO and Household) ดังตารางที่ A-3 พบว่า ภาค ครัวเรือนมีสัดส่วนการใช้จ่ายในสินค้าและบริการด้าน ICT ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง คิดเป็นร้อยละ 52.3 หรือ 290,489 ล้านบาท โดยการใช้จ่ายส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 64.7 (234,135 ล้านบาท) ของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนทั้งหมดอยู่ในตลาดสื่อสาร สำหรับภาครัฐและภาคเอกชนนั้น มีการใช้จ่ายด้าน ICT รวมกันคิดเป็นร้อยละ 47.7 หรือ 265,012 ล้านบาท โดยการใช้จ่ายส่วนใหญ่อยู่ในตลาดสื่อสาร (ร้อยละ 48.2) และตลาดซอฟต์แวร์ (ร้อยละ 21.5) ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
กษิติธร ภูภราดัย , กัลยา อุดมวิทิต , จินตนา พัฒนาธรชัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ปัญชลี พึ่งพิศ , พรรณี พนิตประชา , วทัญญู พุทธรักษา , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , สุมาวสี ศาลาสุข , Kasititorn Pooparadai , Kalaya Udomvitid , Jintana Pattanatornchai . (2553). สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , กัลยา อุดมวิทิต , จินตนา พัฒนาธรชัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ปัญชลี พึ่งพิศ , พรรณี พนิตประชา , วทัญญู พุทธรักษา , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , สุมาวสี ศาลาสุข , Kasititorn Pooparadai , Kalaya Udomvitid , Jintana Pattanatornchai . 2553. "สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , กัลยา อุดมวิทิต , จินตนา พัฒนาธรชัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ปัญชลี พึ่งพิศ , พรรณี พนิตประชา , วทัญญู พุทธรักษา , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , สุมาวสี ศาลาสุข , Kasititorn Pooparadai , Kalaya Udomvitid , Jintana Pattanatornchai . "สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
กษิติธร ภูภราดัย , กัลยา อุดมวิทิต , จินตนา พัฒนาธรชัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ปัญชลี พึ่งพิศ , พรรณี พนิตประชา , วทัญญู พุทธรักษา , วันวิสาข์ ศรีคร้าม , สิรินทร ไชยศักดา , สุมาวสี ศาลาสุข , Kasititorn Pooparadai , Kalaya Udomvitid , Jintana Pattanatornchai . สรุปผลสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยปี 2552 และประมาณการปี 2553. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.