ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย
นักวิจัย : กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ปริญญา ชฏิลาลัย , สุมาวสี ศาลาสุข , สุรางคณา วายุภาพ , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Sumavasee Salasuk , Surangkana Wayuparb
คำค้น : Business and management , Commerce, management and services , e-commerce , Electronic commerce , Free trade area , FTA , พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ , เขตการค้าเสรี
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8956
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดทำเขตการค้าเสรีและอยู่ระหว่างการเจรจาในระดับทวิภาคีกับประเทศต่างๆ ประมาณ 10 ประเทศ/กลุ่มประเทศ โดยหนึ่งในสาขาที่มีการเจรจา คือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งเป็นสาขาที่มีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มิใช่สินค้าและ/หรือบริการ หากแต่เป็นเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สำคัญต่อการค้าในโลกยุคดิจิทัล ดังนั้น ประเด็น/สาระสำคัญของการเจรจาสาขาดังกล่าวจึงมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากการเจรจาการเปิดเสรีทางด้านสินค้าและบริการที่ได้ดำเนินมาภายใต้กรอบของ GATT และ GATS นอกจากลักษณะพิเศษของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว การเจรจาที่ผ่านมายังได้แสดงให้เห็นความหลากหลายในประเด็นที่ประเทศคู่เจรจาแต่ละรายให้ความสนใจ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกามุ่งเจรจาในประเด็นที่เกี่ยวกับสินค้าดิจิทัล (digital products) ในขณะที่การเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยเน้นที่การยอมรับในกฏเกณฑ์กติกาของแต่ละประเทศและความร่วมมือในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของทั้งสองประเทศ ดังนั้น การเจรจาทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับแต่ละประเทศคู่เจรจาจึงต้องดำเนินการโดยมีความเข้าใจในสถานภาพการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศคู่เจรจานั้นๆ เพื่อสามารถประเมินท่าทีของประเทศคู่เจรจาได้อย่างถูกต้อง และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการจัดเตรียมท่าทีของประเทศไทยในการเจรจากับประเทศคู่เจรจาได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลซึ่งผ่านการวิเคราะห์ในมิติต่างๆ ประกอบการจัดเตรียมท่าทีของประเทศไทย รวมถึงแนวทางการเตรียมพร้อมของภาคเอกชนและภาครัฐของไทยในการรองรับการเปิดเสรีด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทางกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้จัดให้มีการศึกษาวิจัย “โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย” ขึ้น และได้มอบหมายให้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยงานศึกษานโยบายเทคโนโลยี ECTI และดัชนีสังคมสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนานโยบายและกฎหมายเป็นผู้ศึกษา และมีระยะเวลาของโครงการ จาก 8 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2549

บรรณานุกรม :
กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ปริญญา ชฏิลาลัย , สุมาวสี ศาลาสุข , สุรางคณา วายุภาพ , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Sumavasee Salasuk , Surangkana Wayuparb . (2549). รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ปริญญา ชฏิลาลัย , สุมาวสี ศาลาสุข , สุรางคณา วายุภาพ , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Sumavasee Salasuk , Surangkana Wayuparb . 2549. "รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ปริญญา ชฏิลาลัย , สุมาวสี ศาลาสุข , สุรางคณา วายุภาพ , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Sumavasee Salasuk , Surangkana Wayuparb . "รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
กษิติธร ภูภราดัย , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , ปริญญา ชฏิลาลัย , สุมาวสี ศาลาสุข , สุรางคณา วายุภาพ , Kasititorn Pooparadai , Chadamas Thuvasethakul , Sumavasee Salasuk , Surangkana Wayuparb . รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบของ FTA ต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.